Gemensamma funktioner

Lantmännens koncerngemensamma funktioner är ekonomi och finans, ägarrelationer, strategi och affärsutveckling, marknad och varumärke, hållbar utveckling, IT och digitalisering, juridik, kommunikation och HR samt forskning, utveckling och innovation (FoU).
Gemensamma funktioner har uppdraget att driva sina respektive sakfrågor och stödja koncernledningen och divisionerna i koncerngemensamma frågor.

Ekonomi och finans

Ekonomi- och finansavdelningen har ansvar för koncernens ekonomiska och finansiella styrning och rapportering och innefattar även en enhet för controlling och koncernstrategi. Funktionen har dessutom en finansavdelning och ansvar för risk management, samt en koncernskattefunktion. Shared Service Center underlättar för och avlastar koncernens bolag genom gemensam ekonomihantering.

Ägarrelationer

Avdelningen för ägarrelationer har ansvar för Lantmännens medlems- och ägarkommunikation, och riktar sig till våra cirka 19 000 ägare i 20 distrikt. Lantmännens 20 distrikt är viktiga länkar mellan medlemmarna och Lantmännen och fungerar som bas för medlemmarnas inflytande och ägarroll. Ägarstyrningen sker via ett förtroenderåd, som är ett stöd för styrelsen och verkar för en positiv utveckling av Lantmännen. Läs mer.

Forskning och Utveckling (FoU)

Lantmännens FoU-avdelning driver det strategiska arbetet med forskning, innovation och affärsutveckling. Arbetet bedrivs i samverkan med Lantmännens bolag, divisioner och gemensamma funktioner. Avdelningen driver även Lantmännens forskningsstiftelse, som finansierar forskning inom områdena livsmedel, lantbruk, energi och gröna material. Läs mer.

Kommunikation och Human Resources (HR)

Avdelningen har det strategiska ansvaret för Lantmännen som arbetsgivare samt den koncernövergripande interna och externa kommunikationen.

HR-teamet har ett strategiskt ansvar att attrahera, rekrytera och utveckla medarbetare med rätt kompetens och relevant erfarenhet. HR ansvarar även för att driva, utveckla och implementera globala policies, processer och systemstöd för områden såsom bland annat employer branding, rekrytering, talang- och karriärsutveckling, jämställdhet och mångfald, kompetens- och ledarutveckling, arbetsmiljö, hälsa, arbetsrätt och arbetsgivarfrågor.

Kommunikationsteamet har ett strategiskt och operativt ansvar för Lantmännens koncernövergripande kommunikation i syfte att synliggöra Lantmännens vision, stärka och skydda varumärket, stärka arbetsgivarvarumärket och genomföra insatser som bidrar till engagerade och motiverade medarbetare. Teamet ansvarar för finansiell kommunikation, kriskommunikation, sociala medier, samhälls- och mediekontakter samt intranätet, webben och medarbetartidningen Field to Fork.

Allt sammantaget ska stödja det övergripande arbetet att uppnå koncernens uppsatta affärsmål.

Läs mer om hur det är att jobba på Lantmännen här. 

Hållbar utveckling

Avdelningen för Hållbar Utveckling ansvarar för att utveckla strategier, driva arbetet och stödja Lantmännens affärsverksamheter med kompetens inom hållbar utveckling, för att skydda och stärka Lantmännens varumärke samt bidra till affärsnytta på både kort och lång sikt. Avdelningen har också det övergripande ansvaret för implementeringen av Lantmännens uppförandekod inklusive rapportering och uppföljning.

Läs mer om Lantmännens hållbarhetsarbete här.

Juridik och compliance

Juridik och compliance bistår samtliga Lantmännens verksamheter med juridisk rådgivning via egna eller externa jurister (under centrala ramavtal). Avdelningen hanterar alla juridiska frågor i samband med förvärv och avyttringar, immateriella rättigheter, tvister och större affärsförhandlingar. Juridikavdelningen arbetar även med att stödja verksamheten i att etablera egen kunskap om legala strukturer samt etablera beslutsprocesser till stöd för beslut och affärer. Agerar därutöver som koncernstyrelsens sekretariat.

Till avdelningen hör också Lantmännens Compliance-funktion. Compliance-funktionen ska framförallt stötta och underlätta implementering av förfaranden för uppföljning och efterlevnad avseende antikorruptions- och konkurrenslagstiftning, som en del av Lantmännens affärsetiska compliance program. I arbetet ingår att se till att det finns rådgivning, policies, processer, utbildning och verktyg för att förebygga, upptäcka samt agera mot olagliga eller oetiska handlingar. Därtill ska Compliance-funktionen även stötta och underlätta efterlevnad av personuppgiftslagstiftning.

Marknad och varumärke

Marknad & Varumärke ansvarar för att bygga, utveckla och skydda Lantmännen-varumärket som en differentierande tillgång för hela koncernen, och därmed stärka Lantmännens konkurrenskraft och stödja affärsmålen. Avdelningens uppdrag innebär ett strategiskt och operativt ansvar för:

  • Varumärkesstrategi-, plattform och identitet inkl. Garanten-strategi för koncernens produktvarumärken.
  • Marknadskommunikation inkl. marknads-PR och Sponsring.
  • Varumärkes- och användarupplevelse (UX) i digitala kanaler, samt plattform för koncernens webbplatser och e-tjänster.
  • Utveckling och paketering av strategiska koncernkoncept (t.ex. Framtidens Jordbruk och Klimat & Natur, se länk nedan).
  • Leda koncernens omvärlds-, marknads-, kund- och konsumentförståelse och samordning av koncernens undersökningsverksamhet.

Läs mer om Framtidens Jordbruk och Klimat & Natur.

Lantmännen IT

Lantmännen ITs vision är “Together Towards Smarter Ways of Working”. Uppdraget är att se till att medarbetarna alltid har en säker och modern digital arbetsplats samt arbeta med processtöd i nära samarbete med Lantmännens alla bolag. Lantmännen IT sköter om och utvecklar Lantmännens alla IT-system som används av medarbetare i hela världen. Digitalisering är högt på agendan där IT driver utvecklings- och uppgraderingsprojekt däribland molnbaserade lösningar.

Mergers & Acquisitions och affärsutveckling

M&A står för Mergers & Acquisitions som betyder fusioner och förvärv. Avdelningen M&A och affärsutveckling är ett centralt kompetenscenter som, i tätt samarbete med Lantmännens affärsverksamheter, driver strategiska projekt. Primärt arbetar man med bolagsförvärv, men man ansvarar även för avyttringar, fusioner och en rad andra affärsutvecklingsprojekt, innefattandes bland annat joint ventures, strategiska partnerskap och licensupplägg.