Gemensamma funktioner

Lantmännen har koncerngemensamma funktioner inom bland annat ekonomi och finans, strategi och affärsutveckling, varuflöde, kommunikation och varumärke, juridik, ägarrelationer, Human Resources samt Forskning och Utveckling. Gemensamma funktioner har uppdraget att driva sina respektive sakfrågor och stödja koncernledningen och divisionerna i koncerngemensamma frågor.

Ekonomi och finans

Ekonomi- och finansavdelningen har ansvar för koncernens ekonomiska och finansiella styrning och rapportering och innefattar även en enhet för controlling och koncernstrategi. Funktionen har dessutom en finansavdelning och ansvar för risk management, samt en koncernskattefunktion. Shared Service Center underlättar för och avlastar koncernens bolag genom gemensam ekonomihantering.

Ägarrelationer

Avdelningen för ägarrelationer har ansvar för Lantmännens medlems- och ägarkommunikation, och riktar sig till våra cirka 25 000 ägare i 20 distrikt. Lantmännens 20 distrikt är viktiga länkar mellan medlemmarna och Lantmännen och fungerar som bas för medlemmarnas inflytande och ägarroll. Ägarstyrningen sker via ett förtroenderåd, som är ett stöd för styrelsen och verkar för en positiv utveckling av Lantmännen. Läs mer

Forskning och Utveckling (FoU)

Lantmännens FoU-avdelning driver det strategiska arbetet med forskning, innovation och affärsutveckling. Arbetet bedrivs i samverkan med Lantmännens bolag, divisioner och gemensamma funktioner. Avdelningen driver även Lantmännens forskningsstiftelse, som finansierar forskning inom områdena livsmedel, lantbruk, energi och gröna material. Läs mer

Human Resources (HR)

HR-avdelningen har det strategiska ansvaret för att Lantmännen ska ha tillgång till medarbetare och chefer med rätt kompetens. Medarbetarena är grunden för att vi ska kunna nå våra affärsmål på kort och lång  sikt - vi utvecklar våra medarbetare och affärer tillsammans! HR-arbetet innefattar ett strategiskt och operativt ansvar för att driva, utveckla och implementera policies, processer och verktyg för områden så som employer branding, rekrytering, talang- och karriärsutveckling, performance management, jämställdhet och mångfald, kompetens- och ledarutveckling, arbetsmiljö, hälsa, arbetsrätt, arbetsgivarfrågor samt kompensation och belöning. Avdelningen ansvarar också för Lantmännens interna kommunikationskanaler.
Läs mer om hur det är att jobba på Lantmännen här. 

Hållbar Utveckling

Avdelningen för Hållbar Utveckling ansvarar för att utveckla strategier, driva arbetet och stödja Lantmännens affärsverksamheter med kompetens inom hållbar utveckling, för att skydda och stärka Lantmännens varumärke samt bidra till affärsnytta på både kort och lång sikt. Avdelningen har också det övergripande ansvaret för implementeringen av Lantmännens uppförandekod inklusive rapportering och uppföljning. Läs mer om Lantmännens hållbarhetsarbete här

Juridik och Compliance

Juridik och Compliance bistår samtliga Lantmännens verksamheter med juridisk rådgivning via egna eller externa jurister (under centrala ramavtal). Avdelningen hanterar alla juridiska frågor i samband med förvärv och avyttringar, immateriella rättigheter, tvister och större affärsförhandlingar. Juridikavdelningen arbetar även med att stödja verksamheten i att etablera egen kunskap om legala strukturer samt etablera beslutsprocesser till stöd för beslut och affärer. Agerar därutöver som koncernstyrelsens sekretariat.

Till avdelningen hör också Lantmännens Compliance-funktion. Compliance-funktionen ska framförallt stötta och underlätta implementering av förfaranden för uppföljning och efterlevnad avseende antikorruptions- och konkurrenslagstiftning, som en del av Lantmännens affärsetiska compliance program. I arbetet ingår att se till att det finns rådgivning, policies, processer, utbildning och verktyg för att förebygga, upptäcka samt agera mot olagliga eller oetiska handlingar. Därtill ska Compliance-funktionen även stötta och underlätta efterlevnad av personuppgiftslagstiftning.

Kommunikation och varumärke

Kommunikation och varumärke ansvarar för att bygga och utveckla Lantmännenvarumärket till en tillgång för hela koncernen, och därmed stärka Lantmännens konkurrenskraft och stödja affärsmålen. Avdelningen har strategiskt och operativt ansvar för varumärke, marknadskommunikation, sponsring och extern kommunikation, PR samt samhälls- och mediekontakter och sociala medier. Teamet ansvarar också för utveckling av digitala kanaler samt omvärlds-, marknads-, kund- och konsumentförståelse och samordning av koncernens undersökningsverksamhet.

Lantmännen IT

I nära samarbete med verksamheten arbetar Lantmännens IT-avdelning med att ta fram stabila, säkra och kostnadseffektiva IT-lösningar för att stärka koncernens konkurrenskraft och stödja affärsmålen i linje med beslutade strategier.

Mergers & Acquisitions och Affärsutveckling

M&A står för "Mergers & Acquisitions" och betyder fusion och förvärv. Avdelningen M&A och Affärsutveckling har ansvar för förvärv, fusioner och avyttringar samt affärsutveckling för hela Lantmännen. Avdelningen hjälper alla divisioner och affärsenheter att identifiera och genomföra aktiviteter inom M&A-området och affärsutvecklingsprojekt. Några exempel på affärsutveckling är bland annat joint ventures, tilläggsförvärv, strategiska partnerskap och licensupplägg.

Varuflöde

Avdelningen initierar, driver och stödjer förändringsprocesser inom hela Lantmännens varuflöde. Arbetet innefattar bland annat inköp av koncerngemensamma produkter och tjänster, varuflödesutveckling mellan olika Lantmännenbolag samt projekt- och förändringsledning inom produktion, planering, logistik och inköp, för att behålla kostnadsledarskap.