Division Lantbruk utgör Lantmännens kärnverksamhet som utvecklar och erbjuder produkter och tjänster för ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk. 

Division Lantbruk har sin bas i Sverige och har genom internationella hel- och delägda bolag en stark position i Östersjöområdet och svarar för 47 procent av Lantmännens omsättning. Genom internationella samarbeten inom såväl växtförädling som foderutveckling nyttjas ny kompetens och forskning som sedan omsätts i produkter anpassade till det svenska lantbrukets förutsättningar.