Vetemjöl och spänstiga hopp

En av Lantmännens viktigaste hållbarhetssatsningar är utvecklingen av odlingskonceptet Klimat och Natur. Med hjälp av åtgärder i hela kedjan, de flesta i odlingsledet, har vi lyckats minska klimat avtrycket med upp till 20% för Kungsörnens vetemjöl, jämfört med den tidigare nivån innan odlingskonceptet fanns på plats. Till min stora glädje finns det stor nyfikenhet kring hur vi tänkt, gjort och hur vi räknat. Jag tänkte starta 2018 års bloggande med att besvara några av de vanligaste frågorna.

Att lansera en produkt på marknaden och kommunicera en miljömässig förbättring i mätbara termer är fortfarande ganska nytt. Det vanligaste sättet att kommunicera miljöbudskap i livsmedelsbranschen är att hänvisa till en certifiering som säkerställer att visa kriterier är uppfyllda och att använda sig av en märkning på förpackningen. Det är naturligtvis ett bra och tydligt sätt att kommunicera att en produkt är producerad enligt en viss standard och därför når upp till en viss nivå miljömässigt. Man kan säga att den garanterar att produkten passerar över en ribba likt en framgångsrik höjdhoppare. Den säger dock inget om med hur god marginal ribban passeras.

Samtidigt vet vi att en hållbar livsmedelsproduktion är en stor utmaning. Ungefär 25% av den totala klimatpåverkan globalt är kopplad till att ge människor världen över mat för dagen. Det är naturligtvis en mycket viktig och grundläggande funktion som rimligen måste få ta en del av det klimatutrymme som finns tillgängligt. Med detta sagt finns det ändå ett tydligt behov av att minska klimatpåverkan får livsmedelsproduktionen så mycket som möjligt. Ribban som vi måste nå på längre sikt ligger alltså på en betydligt högre nivå än dagens produktion certifierad eller ej – uppnår. Ur det perspektivet är det viktigt att skapa drivkrafter för att inte bara passera dagens ribba utan också sikta mot den ribba som ligger en bit fram i tiden, men på en högre nivå. Företag idag måste börja jobba både som höjdhoppare och längdhoppare, och hela tiden sikta på att komma så högt och långt som möjligt. Inte bara nå dagens ribba och rekordgräns.

Detta längdhoppartänk ligger bakom vår satsning odlingskonceptet Klimat och Natur, som sänker klimatpåverkan i mjölet från Kungsörnen. Genom att använda bästa tillgängliga teknik i varje steg av produktionsprocessen från jord till bord, summera effekten och kommunicera den kopplat till en produkt, ger en bild av ur långt vi kommit i vårt arbete för en hållbar spannmålsvärdekedja. Den cirka 20 procentiga reduktionen är givetvis positiv och ett viktigt steg på vägen. Samtidigt återstår cirka 80% och vi är inte klara eller framme vid ett slutmål. Fortsatt arbete väntar. Längre och högre hopp krävs.

lantmannen.se beskriver vi odlingskonceptet ”Klimat och Natur” och hur vi på Lantmännen gjort för att ta fram ett mer hållbart vete, som vi valt att kalla ett Vänligare vete. Odlarna får lite bättre betalt för det merarbete som krävs och vi reviderar en tredjedel av våra kontrakterade spannmålsodlare årligen för att säkerställa att kriterierna efterlevs.

Sedan var det ju det här med beräkningarna och de cirka 20 procenten. Beräkningarna är gjorda på den samlade effekten av de olika klimatrelaterade kriterierna i konceptet och förbättringar vi gjort i vår egen verksamhet, som också har viss betydelse för produktens klimatprestanda ur ett livscykelperspektiv. Siffrorna är baserade på schablonvärden och modeller och inte gårdsspecifik data. Den upp till 20 procentiga förbättringen är jämfört med klimatprestandan hos vårt vetemjöl innan vi kontrakterade spannmålsodlarna att odla utifrån kriterierna i odlingskonceptet ”Klimat och Natur” och summerar effekterna av åtgärder i hela produktionskedjan. De viktigaste bidragen på gårdsnivå är användning av mineralgödsel som är tillverkad med den senaste reningstekniken, precisionsodlingsteknik som via en s.k. N-sensor ser till att exakt rätt mängd växtnäring tillförs samt sparsam körning vid de olika momenten i fältarbete. Dessutom bidrar också det klimatarbete Lantmännen bedriver i andra delar av kedjan såsom malningen vid kvarnarna och transporterna.

Det är dock viktigt att poängtera att alla beräkningar av miljö- och klimatpåverkan från livsmedel baserade på odlade råvaror innehåller en del osäkerheter eftersom produktionskedjan är lång och komplex. Dessutom handlar det om ett biologiskt system som påverkas av många aspekter som varierar, till exempel jord- och årsmån, det vill säga åkermarkens sammansättning och vädermässiga variationer mellan odlingssäsongerna. En exakt siffra är svår att räkna fram, men vi ser ända att beräkningarna är viktiga. De visar att om man gör åtgärder och förbättringar i värdekedjan får de en mätbar effekt. Förutsatt att man räknar på samma sätt ger det en fingervisning om betydelsen av våra insatser och hur långt kvar det är upp till den ribba och gräns som ska passeras på längre sikt.

Lantmännen fortsätter att utveckla vårt odlingskoncept för att ytterligare minska klimatpåverkan i hela kedjan från jord till bord. Vi fortsätter också att vidareutveckla precisionen i våra beräkningar - med mer specifik data och genom att värdera de olika stegen som finns framåt. Även om det finns mycket kvar att göra är det viktigt att kommunicera både de steg som vi tagit i en mer hållbar riktning, och de steg som återstår. Det finns inte några snabba enskilda åtgärder som kan lösa frågan om en hållbar livsmedelsproduktion, men samtidigt har vi också stora möjligheter till viktiga framsteg om vi fortsätter att jobba långsiktigt och målmedvetet. Hoppen i hållbar riktning blir stegvis allt högre och längre.