Odlingskonceptet Klimat & Natur

För att tackla framtidens hållbarhetsutmaningar har Lantmännen utvecklat ett nytt odlingskoncept för spannmål som ger upp till 20 procent lägre klimatpåverkan, minskad miljöpåverkan och som bidrar till ökad biologisk mångfald. Odlingskonceptet Klimat & Natur lanserades 2015 och används nu i spannmålsodling runtom i landet. Metoden kan göra stor skillnad eftersom den minskar miljöbelastningen för produktsortiment som är konventionellt odlat, vilket motsvarar cirka 90 procent av marknaden i Sverige.

Odlingskonceptet Klimat & Natur gör det möjligt att erbjuda konsumenter ett mer hållbart mjöl, samtidigt som lantbrukaren får en extra premie för att odla enligt konceptet.

Klimat & Natur är ett av Lantmännens bidrag till att lösa odlingens utmaningar, men vi är inte klara ännu. Med odlingskonceptet tar vi ett tydligt steg i rätt riktning på vår fortsatta resa mot en hållbar odling och livsmedelsförsörjning.

– odlingskonceptet med upp till 20% lägre klimatpåverkan och med ökad hänsyn till miljö och natur

Klimatsmart gödsel

Gödsel som produceras med miljöanpassad teknik bidrar till lägre klimatpåverkan.

Dokumentation

Odlingskonceptet Klimat & Natur kräver noggrann dokumentation exempelvis i form av markkartering och växtodlingsplaner. Spannmål odlat med metoden är spårbart från jord till bord.

Sparsam körning

Sparsam körning och energieffektivisering på gården minskar koldioxidutsläppen.

Gynna biologisk mångfald

Lärkan gynnas av de osådda ytorna på åkern där de kan landa och hitta mat. Minst en lärkruta per varje hektar åker anläggs.

Optimerad kvävegödsling

Med hjälp av sensorer som läser av grödans kvävebehov optimeras gödslingen vilket minskar risken för övergödning.

Odlingskonceptet Klimat & Natur

Med odlingskonceptet Klimat & Natur bidrar Lantmännen till att tackla de viktigaste utmaningarna i odlingsledet.
Läs mer om odlingens viktigaste utmaningar

Sedan lanseringen 2015 har odlingskonceptet gett goda resultat med minskade koldioxidutsläpp, mindre miljöpåverkan och positiva effekter för den biologiska mångfalden.

Klimat & Natur i siffror

Avser skörd 2017

  • Cirka 12 700 hektar odlingsareal (cirka 18 000 fotbollsplaner)
  • 60 kontrakterade odlare
  • Cirka 13 000 lärkrutor
  • 78 000 ton skörd
  • 7 800 ton CO2-besparing
  • Över 39 miljoner kilogram Vänligare vetemjöl har sålts sedan lanseringen

Koldioxidbesparing: medelvärde för vanligt kärnvetemjöl 0,5 kg/kg x 0,2 x volym

Lärkrutor: minst 1 obligatorisk odlingsfri ruta à 16-20 kvadratmeter per hektar

Resan framåt

Med odlingskonceptet Klimat & Natur har Lantmännen tagit det första steget på resan mot en mer hållbar odling. Nästa år fortsätter vi att utveckla fler kriterier för att ytterligare minska vår klimat- och miljöpåverkan och gynna den biologiska mångfalden. Dessutom har odlingskonceptet breddats till att även omfatta sädesslaget råg.

Gynna biologisk mångfald

Inför nästa skörd

Kriterier för odlingskonceptet Klimat & Natur utvecklas löpande för att ytterligare gynna den biologiska mångfalden och minimera kemikalieanvändningen i odlingsledet.

Minimera kemikalieanvändning

De nya kraven innebär att pollinatörer och nyttoinsekter värnas och att biologiskt eller termiskt behandlat utsäde används istället för kemiskt behandlat utsäde. Dessutom får lantbrukaren möjlighet att välja mellan fyra olika åtaganden som är fördelaktiga för djur och insekter, ex. att anlägga ytterligare en lärkruta (16-20m2) per hektar, så in kantzoner med fröblandningar på åkern, anlägga en mångfaldsträda eller plantera salix som ger mat till insekter på våren.

Viktiga sakfrågor

Tillsammans tar vi ansvar från jord till bord.
Läs mer om andra Viktiga sakfrågor inom hållbarhet som Lantmännen jobbar aktivt med.