Hållbarhetsresultat 2017

Lantmännens hållbarhetsresultat för 2017 är nu sammanställt och analyserat och det är tillfredställande att för en kort stund titta bakåt på de samlade framsteg under förra året, innan blicken återigen riktas framåt för att fortsätta arbetet.

​Ett vanligt uttryck är "Det som mäts blir gjort" och Lantmännens årliga uppföljning av hållbarhetsrelaterade data är ett viktigt kvitto på att det långsiktiga arbetet mot mål, ambitioner och i linje med strategier går i rätt riktning. Vi ser en tydlig positiv utveckling för de flesta prioriterade hållbarhetsfrågor och de uppsatta målen nås eller är på väg att nås. I Lantmännens Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning och i Nyckelfakta Hållbarhet samlas de rapporterade resultaten för 2017.

Några viktiga resultat för 2017:

 • På väg mot vårt utsläppsmål för egen produktion med minskning om ca 7 procent relativt omsättning mot basåret 2015. Målet är 40 procents minskning relativt omsättning 2015-2020. Övergång till grön el i bland annat Finland, energieffektivisering och några större konverteringsprojekt där förnybara energilösningar ersatt fossila bidrog till minskade utsläppen under 2017. De goda resultaten uppnåddes trots att 2017 års spannmålsskörd hade ett stort torkbehov vilket ökade användningen av energi på Lantmännen Lantbruk.
 • Energianvändningen minskar relativt omsättningen med 4 procent från föregående år, men ökar i absoluta tal på grund av förvärv och utvecklad verksamhet. Likaså har fördelningen mellan energislagen har inte ändrats, trots betydande insatser för att fasa ut fossil energi i flera verksamheter. Förvärv av nya verksamheter i länder med hög andel fossil energi har påverkat i motsatt riktning.
 • Under 2017 har en kraftsamling kring transporter genomförts i syfte att minska klimatpåverkan och sänka kostnader. I början av 2018 antogs också en övergripande målsättning och att reducera Lantmännen transportrelatera de utsläpp med 70 procent.

 • Lantmännen fortsätter satsa på odlingskonceptet Klimat & Natur och de odlade volymerna ökade något från föregående år. Fler kriterier har lagt till som ytterligare gynnar den biologiska mångfalden och minimerar kemikalieanvändningen i odlingsledet. Till exempel gynnas pollinatörer och nyttoinsekter och att biologiskt eller termiskt behandlat utsäde används istället för kemiskt behandlat utsäde.
 • De ekologiska volymerna spannmål ökade med nära 30 procent jämfört med föregående år. Försäljningen av ekologiskt foder ökade med drygt 10 procent från 2016 års volymer, men den konventionella produktionen ökar också varför andelen ekologiskt ligger kvar på tidigare års nivå.
 • Andelen ansvarsfullt producerad palmolja i kategorin särhållen ligger på 99 procent mot målet om 100% och all soja inköpt för foderproduktionen är ansvarsfullt producerad enligt Sojadialogens definition.
 • Kapacitet för produktion av icke-kemiskt behandlat utsäde nyttjades till fullo och gav en volym motsvarande 60 procent av totalt behandlat utsäde.
 • Andel leverantörer som uppfyller krav på leverantörsuppförandekod har förbättrats från 83 procent till 90 procent vilket är i linje med målet. Under 2017 lades en plan för att öka fokus på uppföljning av leverantörsuppförandekoden genom leverantörsgranskningar.
 • Andel medarbetare som genomfört utbildning i uppförandekoden var 83%, vilket ytterligare ett steg i rätt riktning jämfört med förra årets 72 procent men en bit kvar till målet på 90 procent.
 • Årets medarbetarundersökning visar positiv utveckling av medarbetares arbetsglädje och motivation samt ledarskap. Lantmännens mål för Arbetsglädje nås med index 70  och Ledarskap överträffas med index 74.
 • Sjukfrånvaron har minskat till 4,4 procent från förra årets 4,8. Olycksfallsfrekvensen i Lantmännen fortsätter att gå ner och var 13,9 procent jämfört med 14,5 år 2016.
 • Fortsatt innovation och utveckling av hälsosamma produkter för att möta konsumenttrender, med svenska bönor och bönpasta, vegetariska proteinrika färdigrätter, ökat sortiment baserat på råg och fullkorn samt stort frukostutbud med havre som huvudingrediens.

Läs mer i Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning och Nyckelfakta Hållbarhet.