Kompetenscentret FibRe samlar ett stort antal forskningsprojekt med det gemensamma målet att hitta sätt att ersätta fossilbaserad plast med bioplast.

Kompetenscentret, som finansieras av Vinnova, är ett samarbete mellan Chalmers och KTH. Visionen för projekten är att skapa formbar, termoplastisk bioplast som ersättning för fossilbaserad plast. Forskningen byggs upp kring två råvarugrupper, jordbruksråvaror och trä, och i dessa en speciell fiber, lignocellulosa, som kan utvinnas ur båda. FibRe integrerar hela värdekedjan från forskning, via råvaruleverantörer och industri till slutanvändare. Några av industriparterna är Lantmännen, Tetra Pak och Stora Enso. Medan Stora Enso fokuserar på skogsråvara är det jordbrukets råvaror, exempelvis halm, som är i fokus från Lantmännens sida.

Det är jordbrukets råvaror, exempelvis halm, som är i fokus från Lantmännens sida.

Forskningsprojekten rör sig över ett brett område och är uppdelade i tre teman – molekylär modifiering, karaktärisering och processning. Skogsråvara och jordbruksråvara har lite olika förutsättningar. I träproduktionen finns redan en ström med lignin, medan exempelvis lignin från halm inte är tillgängligt i dag. Ett av målen är därför att hitta en process som kan utvinna lignocellulosa ur jordbruksråvara, och därefter ta fram en bioplast med så lite modifiering av råvaran som möjligt. En doktorand vid KTH ska i sin forskning utveckla en effektiv process för att isolera lignocellulosa från halm och jämföra med motsvarande process i träråvara.

Lantmännen är en stor användare av plast, i allt från sträckfilm i lantbruket till förpackningar i livsmedelsindustrin. Att samla kunskap och kompetens kring lignocellulosa och dess möjliga användning är därför en investering för framtiden. Lantmännen är ett lantbrukskooperativ med en plaststrategi och ett åtagande att ersätta jungfrulig fossilbaserad plast med återvunnet och förnybart material till 2030. Att kunna ersätta allt fossilt plastmaterial med bioplast är än så länge en vision som diskuteras livligt. Det som är allra svårast att få fram är bioplast som uppfyller hygienkraven i livsmedelsförpackningar. Två år återstår av projekttiden innan forskningen ska utvärderas och de delar som ska fortsätta i en andra omgång (förutsatt att finansiering finns) kommer att utkristalliseras.

Text: Annelie Moldin, Lantmännen R&D
Foto: Helena Holmkrantz/HK Bild&Text