Fram till 2050 beräknas jordens befolkning ha gått från ca 7 miljarder till runt 10 miljarder. Samtidigt måste klimatpåverkan från jordbruket minska till nära noll och den biologiska mångfalden bevaras. I vår rapport »Framtidens jordbruk« ges en bild av utmaningarna och möjligheterna att nå detta mål som i praktiken innebär halverad klimatpåverkan vart tionde år. Rapporten baseras på kunskapsunderlag från medarbetare och medlemmar–svenska lantbrukare– samt en extern referensgrupp med experter och forskare. I rapporten konstateras att utgångsläget för svenskt jordbruk är bra på många sätt. Svenska jordbrukare har en hög kompetens och använder redan ny teknik i stor utsträckning. Mycket görs redan i dag. Ett exempel är odlingsprogrammet Klimat & Natur som från 2020 ger ett vetemjöl med 30% lägre klimatpåverkan och gynnad biologisk mångfald genom åtgärder på gård. Men mer behöver göras. Vi bedömer att det finns stor potential att öka skördarna med ca 40% samtidigt som klimatpåverkan kan halveras till 2030, i linje med Parisavtalet. Men till 2050 krävs ytterligare insatser i form av forskning, utveckling och samarbete i hela kedjan från jord till bord för att nå ända fram.

Projekt som finansieras av vår egen forskningsstiftelse kan till skillnad från mera grundläggande forskning ofta tillämpas relativt snabbt vilket är en styrka.

Några av de områden som identifierats i rapporten, och där forskningsstiftelsen redan idag har pågående projekt, är hållbar växtnäring och växtskydd, omställning till fossilfrihet och jordbruksmetoder för bättre skördar med mindre miljöpåverkan och stärkt biologisk mångfald. Ett annat angeläget område är metoder för beräkning av kolinlagring och lustgasutsläpp från mark. Alla som är engagerade i forskning vet att den tar tid. Projekt som finansieras av vår egen forskningsstiftelse kan till skillnad från mera grundläggande forskning ofta tillämpas relativt snabbt vilket är en styrka. Att säkra matförsörjningen för en växande befolkning samtidigt som påverkan på klimatet ska minska och den biologiska mångfalden gynnas är en av våra viktigaste samhällsutmaningar. Vi ser fram emot att bidra till lösningen och fortsätter att investera i forskning för framtidens jordbruk.

Text: Claes Johansson, Lantmännens hållbarhetschef och Pär-Johan Lööf, Lantmännen R&D
Foto: Lantmännen/Johan Olsson