År 2018 startades programmet LivsID för industridoktorander vid SLU, en del av Livsmedelsstrategin. Här ingår bland annat Annie Larssons studie om hur lignin i vallfoder påverkar smältbarheten hos idisslare och mitt projekt om bakkvalitet. Lantmännens Forskningsstiftelse delfinansierar även ett industridoktorandprojekt som undersöker möjligheterna för fraktionering av vetekli, som leds av Solja Pietiäinen.

Med hjälp av en industridoktorand kan frågor som branschen länge undrat över äntligen få en chans att besvaras. Det är samtidigt viktigt att projekt knutna till industrin håller en god forskningsnivå och inte bara blir problemlösning åt företaget. I mitt projekt undersöks hur vetemjölets fullständiga sammansättning påverkar bakegenskaper.

I mitt projekt undersöks hur vetemjölets fullständiga sammansättning påverkar bakegenskaper.

De olika beståndsdelarna i vetemjöl har främst studerats en och en tidigare och resultaten har heller inte implementerats i kvalitetskontrollen av mjöl i kvarnen. Upplägget gör att många olika analyser måste utföras. Det ger en mängd data som både behöver hålla god kvalitet och vara relevant för industrin. Detta är motiverande men också en stor utmaning. Ett starkt stöd från industrin är ett måste för att få tillgång till data, inblick i produktionen och nätverk för att diskutera forskningen. Jag deltar till exempel i ett projekt finansierat av Lantmännens Forskningsstiftelse som studerar vilken effekt stärkelse har på vattendistribution och brödkvalitet. Projektet ger mig möjlighet att få insikt i hur industrin arbetar och jag kan bidra med kunskap från min egen forskning.

Projektet ger mig möjlighet att få insikt i hur industrin arbetar och jag kan bidra med kunskap från min egen forskning.

Mitt projekt är viss mån en fortsättning på ett stiftelseprojekt som påbörjades redan i slutet av 80-talet. I det arbetade min handledare professor Roger Andersson med att studera hur fibersammansättningen i vetemjöl korrelerar med brödkvaliteten. Detta undersöks även i mitt projekt med snarlika metoder. Roger arbetade med multivariat analys, en då ny metod som sedan dess fått enorm spridning. Den ger en snabb överblick av korrelationer och används både vid forskning och inom industrin vid bland annat kvalitetskontroll. Min förhoppning är att denna metod ska hjälpa till att förutse mjölkvalitet utan att behöva provbaka i framtiden.

Text: Louise Selga, industridoktorand Lantmännen R&D/Sveriges Lantbruksuniversitet