Att finansiera forskning med fokus på spannmålsvärdekedjan är centralt för Lantmännens Forskningsstiftelse. Odlingsåret 2023 aktualiserar ett ökat behov av kunskap vid skiftande väderförhållanden.

Odlingssäsongen har minst sagt varit utmanande i år. Torka under försommaren följdes av att skyfallen avlöste varandra när det var dags för skörd. Torkan resulterade i lägre skörd och på grund av regnen är kvaliteten sämre än normalt. Forskning som stöttar växtförädlare vid utveckling av nya sorter med önskade egenskaper är exempel på projekt i vår stiftelse.

Forskning som stöttar växtförädlare vid utveckling av nya sorter med önskade egenskaper är exempel på projekt i vår stiftelse.

Här är fokus, utöver hög, stabil skörd av jämn kvalitet, mer specifika egenskaper styrda av om spannmålen ska användas till öl, bröd, gryn eller foder. Maltkorn ska exempelvis ha en specifik proteinhalt och hög grobarhet, medan brödvete gärna ska ha hög proteinhalt och ett högt falltal, ett mått på bakningskvalitet. Även odlingsrelaterad forskning bedrivs, för det är trots allt hur själva odlingen sköts som i slutändan avgör kvalitet och skördenivå. Noga anpassad kvävegiva, med hjälp av precisionsgödsling, avgör skördenivå och proteinhalt medan skördetidpunkten, och inte minst vädret, styr falltalet. De senaste åren har stiftelsens fokus breddats till att även innefatta exempelvis grödors torktålighet och behov av bevattning.

De senaste åren har stiftelsens fokus breddats till att även innefatta exempelvis grödors torktålighet och behov av bevattning.

Efter skörd torkas spannmålen för att bli lagringsstabil inför vidareförädling i en kvarn, ett mälteri eller en foderfabrik. Att bibehålla kvaliteten under torkning och lagring är viktigt. Just nu pågår ett torkningsprojekt vid forskningsinstitutet RISE med Vinnova som huvudfinansiär. Projektet handlar om att torka både energieffektivt och till önskad vattenhalt. Hög torktemperatur är oftast mer energieffektiv, men för hög temperatur riskerar att förstöra såväl grobarhet som bakningsegenskaper. I projektet ingår också lagringstudier. Spannmål ska kunna lagras ända fram till nästa skörd och under denna tid kan mycket hända. Genom att övervaka lagringen kan bland annat tillväxt av mögel eller angrepp av insekter förhindras. Detta görs genom mätning av temperatur och fuktighet. Små förändringar signalerar att något är på väg att ske. I projektet testas även koldioxidsensorer som en möjlig tidig indikator på att något inte står rätt till. Sammanfattningsvis är slutsatsen att ny kunskap i alla led av spannmålsvärdekedjan är avgörande för framtida livsmedelsproduktion i ett förändrat klimat.

Text: Anders Lindgren, Lantmännen R&D