Fram till 2050 beräknas jordens befolkning ha gått från ca 7 miljarder till runt 10 miljarder. Det blir fler munnar att mätta. Samtidigt ska klimatpåverkan minska till nära noll och den biologiska mångfalden bevaras. Hur ser möjligheterna ut för svenskt jordbruk ut att bidra till lösningarna av den svåra ekvationen? Grodden Special Hållbarhet fokuserar på Lantmännens rapport Framtidens jordbruk.

Vilka verktyg finns i verktygslådan i nuläget? Vilka behöver vi skapa för framtiden och vilka förutsättningar krävs för att verktygen ska kunna användas?

Till att börja med kan man konstatera att utgångsläget på många sätt är bra. Svenskt jordbruk är ledande avseende hållbar produktion, har en hög kompetens och använder ny teknik i hög omfattning och är relativt många andra viktiga produktionsområdena sannolikt gynnande av klimatförändringar. Det innebär att det kommer innebära svårigheter för svensk produktion, men att andra kommer få det än besvärligare. Det finns också potentialer i form av mark och kapacitet i värdekedjan att öka produktionen.

Växtnäringen är en nyckelfråga liksom de fossila drivmedlen. Sedan handlar det i hög grad om att fortsätta optimera resursanvändningen i odlingen och få ut mer avkastning av varje insatt resursenhet och fullt ut nyttja det vi redan gör eller är på väg att göra. Det betyder fortsatt satsning på växtförädling, implementering av precisionsodlingsteknik. Fortsatt utveckling av management på gårdsnivå är även det en förutsättning för att realisera grödans potential och den nya teknikens möjligheter.

Läs hela artikeln i Grodden Special Hållbarhet 2019