Internrevision

Internrevisionen granskar att organisationens information är tillförlitlig och har integritet, att lagar och regelverk följs, att tillgångar skyddas, att resurser används effektivt samt att fastställda syften och mål uppnås.

Internrevision hjälper en organisation att nå sina mål, genom att tillföra ett systematiskt, strukturerat sätt att värdera och förbättra effektiviteten i riskhantering, styrning och kontroll samt ledningsprocesserna. Den är en oberoende, objektiv, säkrings- och rådgivningsverksamhet, utformad för att tillföra värde och förbättra en organisations verksamhet. Detta är definitionen av vad internrevision är enligt the Institute of Internal Auditors (IIA). Det är också den definition som Lantmännens internrevision arbetar efter.

Internrevisionens uppdrag

Övergripande förbättra kontrollmiljön inom hela koncernen genom att vara remissinstans och rådgivare för alla typer av intern kontroll- och riskfrågor.

Genomföra av styrelsen fastställd Internrevisionsplan för varje räkenskapsår för att utvärdera och rapportera om ändamålsenlighet och effektivitet avseende riskhantering, styrning och kontroll samt utvärdera efterlevnad mot lagar, instruktioner och avtal.

Utföra konsultation och utredningar till koncernstyrelsen och koncernledningen samt den övriga organisationen för att tillföra värde och förbättra organisationens verksamhet i frågor avseende intern kontroll samt riskhantering.