Starkt resultat för Lantmännen – ny rekordutdelning till svenska lantbrukare

Finansiella rapporter, 2024

Lantmännens resultat för 2023, efter finansnetto och justerat för jämförelsestörande poster, uppgick till 2 462 MSEK – en mindre nedgång jämfört med föregående års rekordresultat på 2 536 MSEK.

– Trots en orolig geopolitisk situation och en svagare ekonomi levererade Lantmännen ett starkt resultat för helåret 2023. Framför allt division Energi, affärsområde Swecon och våra internationella affärer inom Lantmännen Unibake visade mycket goda resultat under året, medan den svenska livsmedelsverksamheten har haft det betydligt tuffare., säger Magnus Kagevik, Lantmännens vd och koncernchef.

Siffrorna nedan avser rörelseresultat justerat för jämförelsestörande poster. Föregående års resultat anges inom parentes.

Division Lantbruks resultat uppgick till 477 MSEK (516). Resultatet har minskat i de internationella intresseinnehaven och i divisionens svenska verksamheter, där årets svaga skörd hade en kraftigt negativ påverkan under andra halvåret. Resultatet i den finska lantbruksverksamheten har ökat.

Division Energi visade ett resultat på 968 MSEK (1 165). Det lägre resultatet beror på ett genomsnittligt lägre etanolpris än förra årets mycket höga prisnivåer. Prisfallet på etanol har delvis kompenserats genom en nedgång i priset på råvara. Lantmännen Aspen och Scandbio utvecklas fortsatt positivt.

Division Livsmedels resultat uppgick till 730 MSEK (528), helt drivet av ett högre resultat i Lantmännen Unibakes internationella affärer. Resultatet i de svenska livsmedelsverksamheterna är avsevärt lägre än föregående år. Den högre inflationen och stigande marknadsräntor har lett till ett skifte i konsumentbeteende, med ett starkare fokus på lågprisprodukter.

Affärsområde Swecon levererade ett nytt rekordresultat: 669 MSEK (593). Försäljningen var högre än föregående år för både nya och begagnade maskiner. Försäljningsökningen drevs främst av alltfler tyngre maskiner, men även av prisökningar och valuta. Efterfrågan har kontinuerligt minskat under året, och marknaden fortsätter att vara avvaktande och svår att förutsäga.

Affärsområde Fastigheters resultat uppgick till 251 MSEK (249). Både hyresverksamheten och arbetet med fastighetsutveckling utvecklades positivt under året.

Styrelsen föreslår en utdelning som totalt uppgår till 1 200 MSEK (1 080). I utdelningen ingår att återbäring och efterlikvid lämnas med 2,0 procent (2,0) på handel med Lantmännen Lantbruk Sverige exklusive destillataffären, med 0,5 procent (0,5) för destillataffären – och att återbäring lämnas med 0,0 procent (0,5) på inköp från Lantmännen Maskins och Swecons svenska verksamheter. Totalt föreslås återbäring och efterlikvid med 324 MSEK (374). Utöver det föreslår styrelsen att insatsutdelning lämnas med 10 procent (10) på insatsernas nominella värde, totalt 453 MSEK (403) samt insatsemission med 423 MSEK (303). Styrelsen föreslår även utdelning på förlagsandelar med 8,0 procent (6,0).

– Det är glädjande att Lantmännens affärer under året har levererat mycket goda resultat, och att styrelsen därmed än en gång kan föreslå en rekordutdelning om totalt 1,2 miljarder till medlemmarna. Det är ett viktigt tillskott som bidrar till att stärka lantbruksföretagen efter årets svaga skörderesultat och i ett högre ränteläge, säger Per Lindahl, Lantmännens styrelseordförande.

– Även om Lantmännens helårsresultat är ett styrkebesked, så såg vi under årets sista tertial en tydlig nedgång på flera marknader. På kort sikt är det avgörande att hantera de utmaningarna. Lantmännen har samtidigt en fortsatt stabil finansiell position som ger oss möjligheter att investera för framtiden. I kombination med våra engagerade medlemmar och starka organisation ger det oss goda möjligheter att fortsätta utveckla ett företag i världsklass, säger Magnus Kagevik.

Bokslutskommunikén finns bifogad detta utskick samt tillgänglig på https://lantmannen.se/finansiellinformation.

Vid frågor, kontakta:

Lantmännens presstjänst
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com

Denna information är sådan information som Lantmännen ek för är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari 2024 kl. 08:00 CET.