Unikt goda förutsättningar för inhemsk produktion av fossilfritt mineralgödsel

Pressmeddelanden, 2023

Jordbruksverket (SJV) publicerade nyligen en rapport som visar på Sveriges unika möjligheter att etablera industriell produktion av fossilfri och hållbar mineralgödsel. Etableringen av sådan produktion är en unik möjlighet för Sverige att accelerera den svenska livsmedelsstrategin, och därigenom säkra en trygg livsmedelsförsörjning – men det kräver politiskt agerande.

Sverige är ett av väldigt få länder i Europa som inte har egen mineralgödselproduktion, istället är Sverige helt beroende av import av denna råvara. Det är en mycket stor sårbarhet för den svenska livsmedelsförsörjningen, då i synnerhet kvävegödsel är helt nödvändigt för växtodlingen och livsmedelsproduktionen. Utan kvävegödsling skulle produktionen i växtodlingen mer än halveras. Ett sådant scenario skulle vara förödande för Sveriges livsmedelsförsörjning och beredskap.  

I takt med behovet av en accelererad klimatomställning i linje med Parisavtalet måste också lantbruks- och livsmedelssektorn – precis som övriga sektorer och branscher – utvecklas för att kontinuerligt sänka växthusgasutsläppen. Fossilfria insatsvaror i lantbruket, och primärt fossilfri mineralgödsel, är avgörande för att nå målen med minskad klimatpåverkan i livsmedelssektorn.

– SJVs rapport visar att det i norra Sverige finns unikt goda förutsättningar för att tillverka fossilfri mineralgödsel baserad på grön el och vätgas. I de svenska gruvorna finns också stora mängder kadmiumfri fosfor, som är en nödvändig komponent för framställning av mineralgödsel, säger Per Arfvidsson, vice vd & CTO, Lantmännen.

Den spanska gödselproducenten Fertiberia annonserade hösten 2021 sina ambitioner att investera i en storskalig anläggning i norra Sverige för produktion av mineralgödsel. Planen är en anläggning med en produktionsvolym på cirka en miljon ton mineralgödsel, vilket med råge motsvarar det totala svenska behovet. Lantmännen är partner i projektet (kallat ”Green Wolverine”), en satsning som är avgörande för svensk livsmedelsförsörjning, för konkurrenskraften i svenskt jordbruk och för att kraftigt reducera livsmedlens klimatpåverkan. De viktigaste politiska åtgärderna för att realisera etablering av svensk mineralgödselproduktion, som även framkommer i SJVs rapport, är;

  1. Skyndsamma åtgärder för att säkra tillgången till fossilfri el till konkurrenskraftigt pris och inkoppling till stamnätet
  2. Effektivisera och korta ned tillståndsprocesser och byråkrati som förhindrar eller försvårar investeringsbeslut.

– Det är av yttersta vikt att regering, Riksdag samt berörda myndigheter omgående vidtar åtgärder och fattar beslut för att undanröja hinder och för att främja hållbara investeringar som leder till en trygg livsmedelsförsörjning och stärkt svensk konkurrenskraft, utvecklar Per Arfvidsson.

Etablering av svensk fossilfri mineralgödselproduktion är en unik möjlighet för Sverige att accelerera den svenska livsmedelsstrategin och lämna ett totalt importberoende av en nyckelråvara för en växande och hållbar svensk jordbruks- och livsmedelsproduktion.

Läs Jordbruksverkets rapport här.

För mer information, kontakta gärna:

Lantmännens presstjänst  
Tel: 010 556 88 00
E-post:
press@lantmannen.com