Starkt resultat i Lantmännen ger rekordutdelning till svenska lantbrukare

Finansiella rapporter, 2023

Lantmännens resultat för 2022, efter finansnetto och justerat för jämförelsestörande poster, uppgick till 2 536 MSEK – det högsta resultatet någonsin och en ökning jämfört med föregående års resultat på 2 202 MSEK.

– Trots ekonomisk osäkerhet och en orolig omvärld levererade Lantmännen under 2022 sitt högsta resultat någonsin, och föreslår en rekordutdelning på 1 080 MSEK till våra medlemmar. En stor anledning till detta är vår breda affärsportfölj, där vissa affärer har levererat ett starkare resultat samtidigt som andra mött utmaningar. Under 2022 har division Energi och affärsområde Swecon levererat de högsta resultaten någonsin, medan verksamheterna i vår livsmedelsdivision varit pressade, säger Magnus Kagevik, Lantmännens vd och koncernchef.

Siffrorna nedan avser rörelseresultat justerat för jämförelsestörande poster. Föregående års resultat anges inom parentes.

Division Lantbruks resultat har ökat jämfört med föregående år: 516 MSEK (374). Det högre resultatet var framför allt drivet av den svenska lantbruksverksamheten. Resultatet i den finska lantbruksverksamheten var lägre än föregående år, till följd av sämre resultat i spannmålsaffären. Resultatet i Lantmännen Maskin har minskat, bland annat på grund av den generella nedgången på maskinmarknaden.

Division Energis resultat uppgick till 1 165 MSEK (615) – en kraftig förbättring jämfört med föregående år. Det högre resultatet berodde framför allt på ett historiskt högt etanolpris samt god produktion och försäljning i samtliga affärer. Resultatet har även påverkats positivt av att Lantmännen sedan april är ensam ägare till pelletsbolaget Scandbio, samt tillskottet från det brittiska bolaget Coryton, som förvärvades i februari.

Division Livsmedels resultat uppgick till 528 MSEK (850) – en kraftig minskning jämfört med föregående år. Samtliga affärer i divisionen har mött stora utmaningar i form av stigande priser på råvaror, energi och transporter. Kostnadsbaserade prishöjningar gentemot kunder har genomförts, men eftersläpningar påverkade divisionens resultat negativt och fortsatta prishöjningar kommer att vara nödvändiga.

Affärsområde Swecon levererade ett nytt rekordresultat: 593 MSEK (471). Tillgången på maskiner har varit fortsatt begränsad till följd av bland annat komponentbrist och svårigheter kring frakt och logistik. Trots detta har Swecons försäljning ökat på samtliga marknader – delvis drivet av den höga inflationen. Försäljningen på eftermarknaden utvecklades också positivt, med god efterfrågan på både service och reservdelar.

Affärsområde Fastigheters resultat, exklusive fastighetsförsäljningar, uppgick till 244 MSEK (279). Föregående års resultat påverkades positivt av högre resultatandelar från delägda företag, och de höga energipriserna har påverkat årets resultat negativt.

Styrelsen föreslår att återbäring och efterlikvid lämnas med 2,0 procent (2,5) på handel med Lantmännen Lantbruk Sverige exklusive destillataffären, med 0,5 procent (-) för destillataffären – och att återbäring lämnas med 0,5 procent (1,5) på inköp från Lantmännen Maskins och Swecons svenska verksamheter. Totalt föreslås återbäring och efterlikvid med 374 MSEK (341). Utöver det föreslår styrelsen att insatsutdelning lämnas med 10 procent (10) på insatsernas nominella värde, totalt 403 MSEK (362) samt insatsemission med 303 MSEK (297). Total utdelning föreslås därmed uppgå till 1 080 MSEK (1 000). Styrelsen föreslår även utdelning på förlagsandelar med 6,0 procent (7,25).

– Det gångna året har på olika sätt utmanat våra affärer, men vi har också fått bevis på att vi har en strategi och medarbetare i världsklass som förmår att hantera osäkerhet, risk och utmaningar. Det är mycket glädjande att Lantmännen i år kan leverera sitt bästa resultat någonsin – och att styrelsen därmed ännu en gång kan föreslå en rekordutdelning till våra medlemmar. Det är ett viktigt bidrag till att trygga ett lönsamt och livskraftigt svenskt lantbruk och en robust svensk livsmedelsförsörjning, säger Per Lindahl, Lantmännens styrelseordförande.

– Lantmännen står stadigt. Vi har goda finanser, starka varumärken och engagerade medlemmar och medarbetare i alla delar av verksamheten från jord till bord – vilket sammantaget innebär att vi har en stark och stabil ställning inför framtiden. Vi befinner oss i en god position för att möta de utmaningar vi står inför, och för att fortsätta utveckla Lantmännen till världens bästa lantbrukskooperativ, säger Magnus Kagevik.

Bokslutskommunikén finns bifogad detta utskick samt tillgänglig på www.lantmannen.se/finansiellinformation.

Vid frågor, kontakta:

Lantmännens pressavdelning
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com

Denna information är sådan information som Lantmännen ek för är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 februari 2023 kl. 08:00 CET.