Semper och Lantmännen i nytt partnerskap för ett mer hållbart jordbruk

Pressmeddelanden, 2023

Semper ansluter sig till Klimat & Natur – Lantmännens program för Framtidens Jordbruk. Tillsammans kommer företagen att skapa en mer hållbar odling av havre, vete och råg i Sverige

Semper ansluter sig till Klimat & Natur inför skörd 2023. Programmet innehåller en rad åtgärder och odlingsmetoder på gårdsnivå som minskar klimatpåverkan och gynnar den biologiska mångfalden. Användningen av fossilfri mineralgödsel är ett nytt kriterium i år och innebär att klimatpåverkan från odlingen kan minska med upp till 50 procent inför skörd 2023*.

– Vår mission är att förvalta det goda från naturen, ”conserving the goodness of nature”, och därför tar vi inga genvägar. Vi tillagar mat till framtidens viktigaste finsmakare, våra barn. Efter vårt långa samarbete med Lantmännen har vi nu valt att ansluta oss till Klimat & Natur för att tillsammans minska vår klimatpåverkan och bidra till ett mer hållbart jordbruk, säger Jim Frandsen, VD på Semper AB.

Odlingsmetoderna inom Klimat & Natur innefattar bland annat användningen av fossilfri mineralgödsel, fossilfria bränslen och precisionsodling. Därtill gynnas den biologiska mångfalden av kemikaliefri utsädesbehandling, blommande zoner och lärkrutor på åkern (osådda rutor på åkrarna där sånglärkan kan landa för att hitta mat).

– Vi är väldigt glada för att Semper ansluter sig till programmet. Klimat och Natur är vårt verktyg där vi agerar för att driva omställningen till en klimatneutral livsmedelskedja. Partnerskap som det vi har med Semper är avgörande för att vi och våra kunder ska kunna erbjuda hållbara produkter och nå våra klimat- och hållbarhetsmål, säger Karolina Valdemarsson, Country Managing Director, Lantmännen Cerealia Sverige.

Genom kontraktsodling garanterar Lantmännen avsättning för skörden samtidigt som lantbrukaren får ersättning för de utförda åtgärderna på den egna gården. Ju fler företag som ansluter sig till Klimat & Natur, desto fler lantbrukare kan ställa om till mer hållbara odlingsmetoder.

FAKTARUTA: KLIMAT & NATUR

• Klimat & Natur är Lantmännens odlingsprogram för framtidens jordbruk. Det innehåller konkreta åtgärder, som exempelvis fossilfria bränslen, fossilfri mineralgödsel och blommande zoner, för att minska odlingens klimatpåverkan och gynna den biologiska mångfalden.

*Programmet är dynamiskt och sedan starten 2015 har Lantmännen succesivt minskat den totala klimatpåverkan från odlingen genom att utveckla och addera hållbarhetskriterier. För skörd 2023 beräknas minskningen uppgå till cirka 50 procent jämfört med basår 2015. Resterande klimatpåverkan utgörs av biogena utsläpp, framför allt lustgasavgång från åkermarken.

• Inför skörd 2023 kommer Lantmännen att ha ersatt över 95 procent av den fossila energin med förnybar sådan sedan starten av programmet 2015.

FAKTARUTA: BARNMAT FRÅN SEMPER

• Semper lagar all barnmat utan tillsatser eller konserveringsmedel. Råvarorna är alltid särskilt utvalda så de klarar de låga gränsvärden som gäller för barnmat. Ingredienserna är av så kallad barnmatskvalitet vilket innebär att de följer barnamatlagstiftningen och de strikta krav som finns för mat till barn under 3 år.

• Partnerskapet i programmet för Klimat & Natur avser sortimentet för gröt och välling.

För mer information, kontakta gärna:

Anne Lindfeldt, Corporate Communications Manager Semper Nordic
Tel: 070 276 10 35,
E-post: anne.lindfeldt@semper.se

Lantmännens presstjänst
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com