Lantmännens inspel till Sveriges Livsmedelsstrategi 2.0 är överlämnat

Pressmeddelanden, 2023

Lantmännen överlämnade måndagen den 24 april sitt inspel till Sveriges Livsmedelsstrategi 2.0. Förslagen till utveckling syftar till att än tydligare säkra en robust svensk livsmedelskedja med ökad produktion genom tydligare målsättningar och förstärkningar inom områden som innovation, export, beredskap och hållbarhet.  

Lantmännens grundläggande hållning är att den övergripande målsättningen och visionen för livsmedelsstrategin är god. Det är centralt för jordbruks- och livsmedelssektorns utveckling att en gemensam strategisk plattform har etablerats, men den behöver utvecklas och förtydligas.

Det är positivt att en översyn av livsmedelsstrategin nu genomförs. Fundamentalt är en väsentlig förstärkning av lönsamhet och konkurrenskraft för primärproduktionen och livsmedelsförädlingen. På en övergripande strategisk nivå behöver förstärkningarna framför allt ligga inom områdena tillväxt, export, innovation, hållbarhet samt beredskap för att lyfta den svenska jordbruks- och livsmedelsproduktionen över tid säger Per Arfvidsson vice vd & CTO, Lantmännen.

Fokus i Livsmedelsstrategin behöver vara på en signifikant förstärkning av tydliga och tidssatta mål, aktiviteter, och finansiering för strategins genomförande. Lantmännens tio förslag på aktivitetsområden är konkreta och genomförbara aktiviteter som bidrar till strategins vision och målsättningar:

  1. Förstärkning av lönsamheten och konkurrenskraften på gårdarna
  2. Kapitalförsörjning till (unga) växande lantbruksföretag
  3. Svensk växtnäringsstrategi – produktion av grön mineralgödsel
  4. Ökad produktion och användning av inhemska biodrivmedel
  5. Förstärkt försörjningsberedskap genom strategisk lagring
  6. Accelererad exportagenda
  7. Förstärkt agenda för klimatanpassning – dränering & bevattning 
  8. Klimatomställning av livsmedelskedjan med ökad produktion är möjlig
  9. Behovsorienterad forsknings- & innovationssatsning
  10. Fokuserad satsning på animalievärdekedjan

Som ett övergripande mål för livsmedelsstrategin föreslår Lantmännen målet om att nå ”handelsnetto noll till 2030”. Den årliga nettoimporten var 2022 cirka 65 Mdr SEK. En målsättning om att nå ett handelsnetto i balans till 2030 ger incitament åt såväl en ökad inhemsk konsumtion som ökad export. Det medför även att Sverige tar en del av ansvaret med ett förändrat klimat och globalt växande befolkning.

- Som en del i detta är Lantmännens målsättning att genom aktiva utvecklingsinsatser möjliggöra en ökning av normalskörden av spannmål med 1 miljon ton till år 2030, och därefter med ytterligare 1 miljon ton vart tionde år i takt med växande befolkning och välstånd i Sverige och globalt, avslutar Per Arfvidsson.

För mer information kontakta gärna:

Lantmännens presstjänst
Tel: 010 556 88 00
E-post:
press@lantmannen.com