Nytt rekordresultat för Lantmännen

Finansiella rapporter, 2022

Lantmännens resultat, efter finansnetto och justerat för jämförelsestörande poster, uppgår till 2 202 MSEK – det högsta resultatet någonsin och en kraftig ökning jämfört med förra årets resultat på 2 041 MSEK.

– Trots utmaningar på marknaden i form av bland annat coronapandemin och historiskt höga priser på råvaror, energi och logistik så levererar Lantmännen det starkaste resultatet någonsin, och kan ännu en gång föreslå den högsta utdelningen någonsin till våra medlemmar. Vi har en god position som företag, med en stark och bred affärsportfölj och en långsiktig stabil strategi. Jag vill rikta ett särskilt tack till alla våra medarbetare, som har hanterat ännu ett år av utmaningar på ett föredömligt sätt och lyckats anpassa verksamheterna till de svårare förutsättningarna, säger Per Olof Nyman, Lantmännens vd och koncernchef.

Siffrorna nedan avser rörelseresultat justerat för jämförelsestörande poster. Föregående års resultat anges inom parentes.

Division Lantbruk presenterar ett lägre resultat än föregående år: 374 MSEK (439). Det lägre resultatet beror framförallt på högre råvarupriser och lägre spannmålsvolymer. Samtliga affärer i divisionen har påverkats av högre priser på bland annat insatsvaror, energi och frakt. Lantmännen Maskin fortsätter att utvecklas positivt och har förbättrat sitt resultat markant under året.

Division Energis resultat uppgår till 615 MSEK (530) – en kraftig förbättring jämfört med föregående år. Samtliga divisionens affärer har påverkats av högre priser på insatsvaror, men detta har mer än kompenserats av ett starkt produktionsresultat och stigande marknadspriser på framförallt etanol. Efterfrågan på etanol är stor, och både produktion och försäljning är den högsta någonsin.

Division Livsmedels resultat uppgår till 850 MSEK (786). Det högre resultatet är till stor del tack vare en framgångsrik anpassning av produktionen till förändrade förutsättningar på grund av pandemin och ett väl genomfört arbete gentemot kunder. Försäljningen inom framförallt foodservice är lägre än innan coronapandemin, men har ökat jämfört med förra året. Samtliga affärer påverkas av högre råvaru- och energipriser, vilket har medfört kostnadsbaserade prishöjningar gentemot kunder.

Affärsområde Swecon presenterar ett starkt och stabilt resultat: 471 MSEK (505). Detta trots komponentbrist och svårigheter kring frakt och logistik som har begränsat tillgången på maskiner under coronapandemin. Aktivitetsnivån för bygg- och infrastrukturprojekt är fortsatt hög och den underliggande efterfrågan på såväl anläggningsmaskiner som reservdelar och service är stark. Efterfrågan på elektriska maskiner fortsätter att öka.

Affärsområde Fastigheter visar ett resultat, exklusive fastighetsförsäljningar, på 279 MSEK (223). Det högre resultatet beror både på ett högre driftresultat och högre resultatandelar från delägda företag.

Styrelsen föreslår att återbäring och efterlikvid lämnas med 2,5 procent (2,5) på handel med Lantmännen Lantbruk Sverige och att återbäring lämnas med 1,5 procent (1,0) på inköp från Lantmännen Maskins och Swecons svenska verksamheter. Totalt föreslås återbäring och efterlikvid med 341 MSEK (305). Utöver det föreslår styrelsen att insatsutdelning lämnas med 10 procent (9) på insatsernas nominella värde, totalt 362 MSEK (291) samt insatsemission med 297 MSEK (306). Total utdelning föreslås därmed uppgå till 1 000 MSEK (902). Styrelsen föreslår även utdelning på förlagsandelar med 7,25 procent (7,25).

– Vi har lagt ännu ett ovanligt år bakom oss – men trots utmaningarna har verksamheten på gårdarna och i Lantmännen kunnat bedrivas och utvecklas riktigt bra. Det innebär bland annat att styrelsen ännu en gång kan föreslå den högsta utdelningen någonsin till våra medlemmar, totalt en miljard kronor. Det är mycket glädjande, inte minst med tanke på de stora kostnadsökningar som drabbat svenskt lantbruk inför 2022, säger Per Lindahl, Lantmännens styrelseordförande.

– Det känns betryggande att kunna konstatera att Lantmännen står stadigare än någonsin tidigare. Efter ett rekordstarkt år 2021 är vi ännu bättre rustade för framtiden: vi har en solid strategi, bra positioner inom alla affärer – och alla möjligheter att fortsätta utveckla ett företag och ett svenskt lantbruk i världsklass, säger Per Olof Nyman.

Bokslutskommunikén finns bifogad detta utskick samt tillgänglig på https://lantmannen.se/finansiellinformation.

Bilder finns tillgängliga på https://lantmannen.se/bildbanken.

Vid frågor, kontakta:

Lantmännens pressavdelning
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com

Denna information är sådan information som Lantmännen ek för är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari 2022 kl. 08:00 CET.