Lantmännen och Yara först med att teckna kommersiellt avtal för fossilfri mineralgödsel

Pressmeddelanden, 2022

Lantmännen och Yara är de första företagen att teckna ett kommersiellt avtal för lansering av fossilfri mineralgödsel, framställt med förnybar energi. Fossilfri mineralgödsel är avgörande för att minska de fossila utsläppen från livsmedelsproduktionen och för att kunna erbjuda konsumenter mer hållbara livsmedel.

Yara, en av världens ledande gödselmedelsproducenter, och lantbrukskooperativet Lantmännen, med verksamhet från jord till bord, inledde ett samarbete 2019 för att undersöka det kommersiella intresset för fossilfri mineralgödsel. Ambitionen var att etablera världens första fossilfria livsmedelskedja. Samarbetet har nu resulterat i ett kommersiellt kontrakt för fossilfria mineralgödsel, som kommer att produceras av Yara och marknadsföras av Lantmännen i Sverige, med start 2023.

I stället för att använda fossila bränslen, som naturgas, för att producera ammoniak – basen för mineralgödsel – kommer gödselmedlet att produceras med grön ammoniak baserad på förnybar energi från Europa, som till exempel norsk vattenkraft. Gödselmedlet kommer därmed att ha ett 80–90 procent lägre klimatavtryck. Yara arbetar redan med en rad olika projekt för att expandera verksamheten inom grön ammoniak, bland annat i Norge, Nederländerna och Australien – något som kommer att vara avgörande för att kunna producera fossilfria mineralgödsel.

Samarbete är nyckeln

– Samarbetet med Lantmännen kring fossilfria mineralgödsel är avgörande för att minska utsläppen från livsmedelskedjan. Ska vi nå de globala klimatmålen i Parisavtalet måste vi förändra livsmedelssystemet, vilket kräver samarbete genom hela kedjan och att vi inte arbetar i silos. Vårt partnerskap med Lantmännen är ett konkret exempel på just detta, säger Svein Tore Holsether, VD och koncernchef för Yara.

För Lantmännen är samarbetet och fossilfri mineralgödsel avgörande för att kunna nå ett klimatneutralt jordbruk.

– Lantmännen driver utvecklingen mot framtidens jordbruk. Med Yaras fossilfria gödsel på plats kan svenska lantbrukare fortsätta ligga i absolut framkant, och vi kan erbjuda våra kunder hållbarhetsprestanda i linje med globala klimatmål och konsumenter mer hållbart producerad mat. Med partnerskapet kan vi möta en ökad efterfrågan på hållbara produkter även i framtiden, säger Per Olof Nyman, vd och koncernchef på Lantmännen.

Den fossilfria mineralgödseln från Yara är ett viktigt steg för den fortsatta utvecklingen av Lantmännens odlingsprogram Klimat & Natur. Programmet gör det möjligt för lantbrukare att använda mer hållbara odlingsmetoder. Tillsammans med fossilfria bränslen, transporter och precisionsodling, kommer Lantmännen nu att kunna etablera en fossilfri livsmedelskedja – från jord till bord.

Yara och Lantmännen samarbetar också inom en rad andra projekt för att minska klimatpåverkan från jordbruket, bland annat kring växtnäringslösningar, innovativa odlingsmetoder och digitala verktyg, som alla möjliggör omställningen till en fossilfri och mer hållbar livsmedelskedja.

FAKTARUTA: MINSKAT KLIMATAVTRYCK FRÅN MINERALGÖDSEL

  • Idag har Yaras nitratbaserade mineralgödselmedel som produceras i EU och Norge redan ett koldioxidavtryck som är ca 50–60% lägre jämfört med de flesta icke EU-gödselmedel. Detta tack vare användandet av Bäst Tillgänglig Teknologi (BAT) en katalytisk reningsprocess som minskar utsläpp från produktionen. Teknologin utvecklades av Yara och delas nu med andra producenter.
  • År 2023 kommer Yara att kunna förse marknaden med nitratbaserade fossilfria gödselmedel som ytterligare minskar koldioxidavtrycket med 80–90 procent tack vare användningen av förnybar energi.
  • Det oberoende certifieringsorganet, DNV, kommer att verifiera produktens klimatpåverkan enligt PCF-metoden (Product Carbon Footprint). Detta är en av de mest etablerade metoderna för att bestämma en produkts klimatpåverkan.
  • Yara arbetar också för att minska den resterande klimatpåverkan genom att till exempel möjliggöra användning av återvunna näringsämnen samt att öka energieffektiviteten i sina produktionsanläggningar.

FAKTARUTA: LANTMÄNNENS PROGRAM KLIMAT & NATUR

  • Klimat & Natur är Lantmännens program för Framtidens Jordbruk med konkreta åtgärder för att minska klimatpåverkan från odlingen och gynna den biologiska mångfalden. Åtgärderna inom odlingsprogrammet genomförs av kontrakterade lantbrukare på de egna gårdarna.
  • Med Klimat & Natur har Lantmännen minskat klimatavtrycket från veteodlingen med upp till 30% sedan 2015. Med fossilfria mineralgödsel som del av programmet kommer klimatpåverkan att minska med ytterligare 20 procentenheter.
  • Programmet är dynamiskt och kriterier för mer hållbara odlingsmetoder kommer att läggas till kontinuerligt, vilket ytterligare förbättrar produkternas hållbarhetsprestanda.
  • De hållbart producerade spannmålen från programmet används av Lantmännen i både B2B och B2C. Lantmännen Cerealia erbjuder livsmedelsprodukter, såsom havre från Axa och mjöl från Kungsörnen, märkta med Klimat & Natur.

För mer information, vänligen kontakta: 

Claes Johansson, Hållbarhetschef på Lantmännen
Mobile: (+46) 10 556 10 05
E-post:
claes.johansson@lantmannen.com

Lantmännens pressavdelning
Mobile: (+46) 10 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com

Hans Larsson, Marknadschef för Yara Sverige
Mobile:(+46) 70 956 26 98

E-post: hans.larsson@yara.com

Yara mediakontakter:
Vibeke Larøi, Kommunikationschef för Yara Europa
Mobile:(+47) 942 85 337
E-post: vibeke.laroi@yara.com

Josiane Kremer, Direktör för externkommunikation för Yara
Mobile: (+47) 481 80 451
E-post:
josiane.kremer@yara.com