Lägre skörd i år - högre livsmedelspriser att vänta

2021, Nyheter

Lantmännens summering av årets skörd bekräftar att det kraftigt varierande vädret haft en mycket negativ inverkan på årets odlingssäsong. Den totala skörden är lägre än prognosticerat och väntas landa på knappt 5 miljoner ton. Liknande utfall rapporteras även från andra länder, vilket tillsammans med andra försvårande omvärldsfaktorer kommer att resultera i högre livsmedelspriser för konsumenterna.

Trots rekordstor höstsådd och goda förberedelser så blev årets skörd sämre än väntat. När årets skördearbete nu avslutats summerar Lantmännen skörden 2021 till knappa 5 miljoner ton. Det mycket varierande vädret, dels perioder med mycket höga temperaturer samt torka och dels perioder med mycket stora mängder nederbörd ligger bakom de lägre skördenivåerna. Utöver de lägre totala volymerna återfinns även stora regionala och lokala variationer, både vad gäller kvalitet och kvantitet.

Högre priser att vänta

– Skörden 2021 är storleksmässigt lägre än femårssnittet, det extrema torkåret 2018 undantaget. Läget är ansträngt sett till det kommande årets behov av spannmål i Sverige, vilket får konsekvenser för både den svenska livsmedelssektorn och för våra exportmöjligheter. Även globalt sett är skördarna mindre vilket leder till ökande spannmålspriser, säger Lantmännens spannmålschef Mikael Jeppsson.

Det högre priset på spannmål är dock inte ensamt om att rusa. Olika produktions- och distributionskritiska insatsvaror för lantbruket och livsmedelsproducenterna som el, drivmedel och transporter har de senaste månaderna blivit betydligt dyrare. Därtill innebär det högre spannmålspriset även en press uppåt på foderpriserna för animalieproducenterna.

– Utöver att vi hade en svagare skörd än väntat, ser vi prisökningar genom hela värdekedjan till följd av omvärldsfaktorer som försvårad logistik samt energi- och komponentbrist. Dessa omfattande förändringar kommer innebära att prishöjningar mot kund och konsument behöver bli verklighet under den närmaste tiden. Våra medlemmar pressas hårt av de branta prisuppgångarna på insatsvarorna, säger Per Arfvidsson, vice vd på Lantmännen.

Våra medlemmar och svenskt lantbruk, som pressas hårt av stigande priser på bland annat diesel, el, foder och handels-gödsel, måste klara sig genom den här perioden, men även på längre sikt.

Elisabeth Ringdahl, divisionschef för Lantmännen Lantbruk

– Våra medlemmar och svenskt lantbruk, som pressas hårt av stigande priser på bland annat diesel, el, foder och handelsgödsel, måste klara sig genom den här perioden, men även på längre sikt. I det korta perspektivet är ett högre spannmålspris bästa sättet att kompensera för detta. Mer långsiktigt måste de ökade kostnaderna spridas genom hela livsmedelsvärdekedjan ända till butikshyllan för att vi ska kunna fortsätta säkra lantbruket och livsmedelsförsörjningen, säger Elisabeth Ringdahl, divisionschef för Lantmännen Lantbruk.