Efter svensk framgång lanserar Lantmännen odlingsprogrammet Klimat & Natur i Finland

2021, Nyheter

Odlingsprogrammet för Framtidens Jordbruk – Klimat & Natur lanseras nu i Finland med den initiala målsättningen att minska klimatavtrycket från odling av finsk råg med 15 procent. Expansionen på en utländsk marknad är den första sedan programmet startade 2015 och genomförs efter klimatavtrycket från odling av svenskt vete minskat med upp emot 30 procent. 

Klimat & Natur är Lantmännens program för Framtidens Jordbruk med konkreta åtgärder för sänkt klimatpåverkan och främjad biologisk mångfald. Redan 2015 togs det första steget mot en omställning av odlingen i Sverige med positiva resultat ur både ett miljö- och affärsmässigt perspektiv. Att programmet nyttjas av såväl Lantmännens egna varumärken som externa kunder är avgörande för den fortsatta ökningen i Sverige och nu lanseras programmet även på den finska marknaden för att också bidra till omställningen av den finländska livsmedelsvärdekedjan, med start i rågodlingen.  

Det är fantastiskt att se hur vi fortsatt tar viktiga steg framåt för att göra Framtidens Jordbruk till verklighet redan idag. 

Claes Johansson, Hållbarhetschef Lantmännen.

– Det är fantastiskt att se hur vi fortsatt tar viktiga steg framåt för att göra Framtidens Jordbruk till verklighet redan idag. Genom att kontraktera lantbrukare till att odla i enlighet med Klimat & Natur kan vi erbjuda såväl ekonomiskt som miljömässigt hållbara produkter till marknaden. Näst på tur är det populära finska rågbrödet, säger Claes Johansson, Hållbarhetschef på Lantmännen.

Med Klimat & Natur vill vi vara ledande i utvecklingen av Framtidens Jordbruk, möta efterfrågan på hållbara och klimatvänliga produkter och skapa incitament för att odla än mer hållbart. 

– Odlingsprogrammet Klimat & Natur är en framgång i Sverige och det är därför extra roligt att vi nu tar det till fler marknader. Genom ett nära och engagerat samarbete i och emellan Lantmännen Agro, Lantmännen Cerealia, Lantmännen Unibake och Vaasan – som möjliggjort lanseringen – har vi en unik position från jord till bord även i Finland. Från den styrkepositionen har vi möjlighet att positivt påverka omställningen till en mer hållbar finsk livsmedelssektor, på egen hand och i samverkan med andra aktörer, säger Per Arfvidsson, vice vd Lantmännen. 

Framgångsrika resultat har banat vägen

Mellan 2015 och 2020 minskade Lantmännens klimatavtryck från odlingen av vete med närmare 30 procent jämfört med konventionell odling, samtidigt som det skapats gynnsammare förutsättningar för både sånglärkor och insekter. Samverkan med såväl Lantmännens egna varumärken som externa kunder har varit en drivkraft för utvecklingen som kunnat ske med fortsatt god avkastning från odlingen och hög kvalitet på spannmålen. Genom kontraktsodling garanterar Lantmännen avsättning för skörden samtidigt som lantbrukaren får ersättning för de utförda åtgärderna på gården. 

– Både skördenivåer och klimatnytta mäts löpande och de goda resultaten är en drivkraft för att fortsätta utveckla ett lönsamt, hållbart och levande lantbruk. Framåt fortsätter vi med fler satsningar i Sverige samtidigt som vi nu expanderar vår kompetens till den finska marknaden, säger Claes Johansson, Hållbarhetschef Lantmännen.

Läs mer information om Klimat & Natur och ladda ner rapporten "Framtidens Jordbruk".

Klimat & Natur i Sverige:
 
Skörd: 2020 Sedan 2015
Spannmål i odlingsprogrammet - totalt 61 000 ton* 296 000 ton
     
Klimatnytta:    
CO2 besparad 6 423 ton 26 957 ton
Motsvarar varv runt jorden med flyg 2 919 varv 12 253 varv
     
Biologisk mångfald:    
Lärkrutor 187 760 m²  
Kantzoner 694 800 m²  
Tillsammans motsvarande antal fotbollsplaner 163 st  
     
* Volym beräknad av kontrakterad hektar, 11 300 hektar, och snittskörd per hektar.