Gemensam dataplattform för ökad lönsamhet, hållbarhet och innovation

Pressmeddelanden, 2020

Den digitala utvecklingen inom lantbruket går allt snabbare och systemen i lantbrukarens verksamhet blir mer och mer avancerade. Med lantbrukarna i centrum har Hushållningssällskapet, Lantmännen, LRF och Växa Sverige träffat ett samarbetsavtal för att skapa Lantbrukets Dataplattform; en gemensam dataplattform som ska bidra till mer lönsamma, innovativa och hållbara lantbruksföretag.

Det sker en mycket snabb digital utveckling inom primärproduktionen, där en stor mängd ny data skapas och systemen som används i lantbrukarens verksamhet blir allt mer avancerade. Fyra centrala aktörer inom lantbrukssektorn – som representerar en betydande andel av Sveriges lantbrukare – initierar därför ett nationellt initiativ. Hushållningssällskapet, Lantmännen, LRF och Växa Sverige har träffat ett samarbetsavtal om Lantbrukets Dataplattform, en dataplattform för lönsamhet, hållbarhet och innovation. Syftet med plattformen är att utveckla den samhällsviktiga livsmedelssektorn och att öka den svenska livsmedelsproduktionen genom att stärka den digitala förmågan.

– Plattformen kommer att bidra till att stärka svenska lantbrukares lönsamhet och hållbarhet. Genom att möjliggöra användning av information från olika datakällor kan produktiviteten öka inom jordbruket, samtidigt som användningen av produktionsmedel kan effektiviseras, säger Anna Karin Hatt, vd på LRF.

Gemensam tillgång till data ökar innovationskraften

Svenska lantbrukare äger sin data och är i förarsätet för den branschgemensamma dataplattformen, som skapar möjligheter att utveckla mer avancerade tjänster och innovationer för lönsamhet och hållbarhet på gårdsnivå. Samtidigt stärks lantbrukarnas position i värdekedjan.

Några av målen med plattformen är att: 

  • Bidra till utvecklingen av digitala lösningar för lönsamhet och hållbarhet på gårdsnivå.
  • Etablera en attraktiv plattform för de företag och organisationer som vill stärka svenska lantbrukares konkurrenskraft genom digitala lösningar.
  • Skapa bättre innovationsförutsättningar genom en plattform som möjliggör datadriven svensk forskning och utveckling.
  • Stärka den svenska lantbrukarens insyn och kontroll avseende sitt ägarskap av den grunddata som genererats i hans eller hennes verksamhet – samtidigt som datadelning stimuleras.
  • Bidra till att lantbrukare får ta del av det värde som skapas när lantbruksdata delas.
  • Öka robustheten i livsmedelsvärdekedjan.
  • Bjuda in till samarbete och digital utveckling mellan lantbruksföretag, kommersiella aktörer, offentlig verksamhet samt forskningsaktörer och bidra till ökad innovation och produktivitet

Fler företag välkomnas till samarbetet

Detta är avstampet för ett fortsatt samarbete med målet om en gemensam plattform som både behöver finansieras av näringen och från offentligt håll. För att nå målen på ett resurseffektivt och ändamålsenligt sätt behöver branschens aktörer bidra och arbeta tillsammans. I takt med att plattformens inriktning tydliggörs är ambitionen att engagera ytterligare partners i form av företag, forskningsaktörer och offentlig verksamhet, som genom ett samarbete med plattformen vill stärka svenska lantbrukares digitala förmåga.

För mer information:
LRF:s pressavdelning: telefon 010 184 40 70
Lantmännens pressavdelning: telefon 010 556 88 00, e-post press@lantmannen.com  

Är du intresserad av ett framtida samarbete kring plattformen, skicka ett mejl till lantbruksdata@lrf.se.