Lantmännen i EU-projekt för energieffektivisering av spannmålstorkar

2019, Nyheter

Lantmännen har deltagit i EU-projektet SCOoPE som syftar till att förbättra energieffektiviteten i kooperativa livsmedelsföretag. Med ekonomiskt stöd från EU har Lantmännen Lantbruk kunnat göra detaljerade analyser av spannmålstorkningen och effektiviserat energianvändningen.

För att spannmålstorkning ska vara effektiv, vad gäller både kapacitet och energianvändning, så krävs rätt balans mellan luftflöde och temperatur. Arbetet visade att det i många fall finns en betydande potential. Projektet har nu resulterat i ett antal investeringsprojekt som ökar torkkapaciteten och leder till sänkta kostnader. De nya investeringar som genomförts bedöms minska energianvändningen för Lantmännens spannmålsanläggningar med 3%. Den största nyttan med projektet är dock en ökad kunskap om torkprocessen vilken leder till betydande besparingar genom åtgärder som inte kräver investeringar. Parallellt med investeringsprojekt har utbildningar med personal genomförts för att höja kunskapen om vilka faktorer som påverkar torkningen och vad personalen kan göra för att höja kapaciteten och effektiviteten.