Stabil utveckling för Lantmännen i första tertialet

Finansiella rapporter, 2018

Lantmännens resultat efter finansiella poster för första tertialet uppgår till 293 MSEK, jämfört med förra årets resultat på 354 MSEK. Det lägre resultatet är i sin helhet drivet av ett lägre etanolpris.

– Inledningen av 2018 har varit en fortsättning på den positiva utveckling Lantmännen har haft de senaste åren. Ett avsevärt lägre etanolpris har påverkat första tertialets resultat negativt, men frånsett detta så fortsätter våra affärer att utvecklas enligt plan, säger Per Olof Nyman, Lantmännens vd och koncernchef.

Siffrorna nedan avser rörelseresultat för perioden januari-april 2018. Föregående års resultat anges inom parentes.

Division Lantbruk utvecklas fortsatt positivt, och presenterar ett resultat på 67 MSEK (64). Förra årets sena skörd och den kalla och långa vintern har inneburit ett hektiskt vårbruk och en mycket intensiv april månad för Lantmännen Lantbruk. Lantmännen Maskin, som sedan årsskiftet ingår i divisionen, noterade en stark försäljningsökning i tertialet och har förbättrat sitt resultat från föregående år. I maj annonserade Lantmännen det kommande förvärvet av Raisios nötfoderverksamhet i Finland, vilket stärker erbjudandet inom den finska lantbruksverksamheten och möjliggör synergier med den svenska lantbruksaffären.

Division Energis resultat uppgår till 38 MSEK (144). Det lägre resultatet förklaras av att etanolpriset har sjunkit kraftigt med början i tredje tertialet förra året. Integrationen av den franska alkylatbensinproducenten Marline, som förvärvades av Lantmännen Aspen i slutet av 2017, går bra och de planerade synergieffekterna har levererats.

Division Livsmedel utvecklas stabilt, och visar ett resultat i nivå med föregående år: 157 MSEK (154). Lantmännen Cerealia fortsätter sitt arbete med kostnadseffektiviseringar och har stärkt sin marknadsposition inom flera segment jämfört med föregående år. Lantmännen Unibake har ökat både försäljning och resultat jämfört med förra året, bland annat genom fortsatta framgångar i Finland och Ryssland.

Affärsområde Swecon, en fristående del av Lantmännen sedan årsskiftet, fortsätter att utvecklas positivt, med bibehållna höga marknadsandelar på samtliga marknader. Resultatet för första tertialet uppgår till 88 MSEK (66). Leveransvolymerna och orderingången är fortsatt goda.

Affärsområde Fastigheter visar ett resultat, exklusive fastighetsförsäljningar, som är något högre än föregående år: 74 MSEK (70) – främst tack vare en ökad nyuthyrning.

Lantmännen utsågs i 2018 års Sustainable Brand Index till Sveriges mest hållbara varumärke i livsmedelskategorin och det tredje mest hållbara varumärket totalt sett. Lantmännens varumärke GoGreen placerade sig på tionde plats totalt, och på tredje plats i livsmedelskategorin – där också varumärkena Kungsörnen och Axa placerade sig bland de tio främsta.

– Vi har inlett 2018 på ett bra sätt, och jag ser fram emot en positiv utveckling under resten av året. Under våren och sommaren genomförs ett arbete med att uppdatera Lantmännens långsiktiga strategi, som fokuserar på de kommande 10-15 åren. Vårt uppdrag att skapa lönsamhet på våra ägares gårdar är fortsatt utgångspunkten, och våra grundläggande strategiska målsättningar kvarstår. Den uppdaterade strategin placerar ännu starkare fokus på bland annat digitalisering, forskning och utveckling samt innovation – viktiga delar för att säkra en långsiktig utveckling och lönsamhet, säger Per Olof Nyman.

Delårsrapporten är tillgänglig på https://lantmannen.com/finansiellinformation.

Bilder finns tillgängliga på https://lantmannen.com/bildbanken.

Vid frågor, kontakta:

Per Olof Nyman, vd och koncernchef, Lantmännen
Tel: 0706 57 42 47
E-post: per.olof.nyman@lantmannen.com 

Ulf Zenk, ekonomi- och finansdirektör, Lantmännen
Tel: 0725 61 15 63
E-post: ulf.zenk@lantmannen.com 

Lantmännens pressjour
Tel:
010 556 88 00
E-post:
press@lantmannen.com 

Denna information är sådan information som Lantmännen ek för är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 juni 2018 kl. 08:00 CET.