Lantmännens kommentar till regeringens nya politik för biodrivmedel, ”Bränslebytet - från fossilt till förnybart”

Nyheter, 2017

Regeringen har i dag presenterat sitt förslag om reduktionsplikt för biodrivmedel. Samtidigt meddelas att intentionen är att söka förlängda skattenedsättningar för höginblandade biodrivmedel som ligger utanför reduktionsplikten.

- Vi välkomnar regeringens förslag om reduktionsplikt för låginblandade biodrivmedel i bensin och diesel. Även att energiskatten på E85 tas bort och att man snart inför E10 (10 % låginblandning av etanol i bensin) förbättrar förutsättningarna för grödbaserad etanol. Det är positivt att vetebaserad etanol, som produceras tillsammans med bland annat hållbara foderprodukter, lyfts fram som en hållbar och långsiktig dellösning på transporternas utsläpp. Det här innebär ett viktigt steg i rätt riktning för inhemsk produktion av biodrivmedel och klimatet, säger Alarik Sandrup, näringspolitisk chef på Lantmännen.

Regeringens förslag styr mot att reducera transporternas utsläpp av koldioxid, till skillnad från befintliga styrmedel, som endast styr på volymer av biodrivmedel oavsett deras klimatnytta. Förslaget premierar de biodrivmedel som är klimateffektiva, där Sverige är världsledande, och är det mest kostnadseffektiva sättet att reducera transporternas utsläpp. Etanolen från Lantmännen Agroetanol i Norrköping reducerar utsläppen med över 90 procent jämfört med bensin och det är troligt att etanolen kommer att efterfrågas mer i Sverige om förslaget går igenom.

Regeringen föreslår även fortsatt skattereduktion för rena och höginblandade biodrivmedel utanför reduktionsplikten. Det kan dock finnas problem med denna lösning på grund av vissa begräsningar i EUs statsstödsregler för grödbaserade biodrivmedel.

- Vad gäller grödbaserade höginblandade biodrivmedel, till exempel E85 för personbilar och ED95 för lastbilar, så är vi mycket oroliga för vad som sker på sikt. Regeringen presenterade positiva nyheter idag, men sade ingenting om vilka skatteregler som ska gälla efter 2020. Den svenska regeringen bör inte vänta in EU, utan ta initiativ och redan nu göra en ansökan om skattenedsättningar för höginblandade biodrivmedel, inklusive grödbaserade biodrivmedel. En sådan ansökan bör sträcka sig fram till och med 2030. Isabella Lövin, Magdalena Andersson och andra ministrar måste åka till Bryssel med raka ryggar – vi producerar de biodrivmedel som har allra högst klimatnytta just i Sverige, säger Alarik Sandrup.

Kontaktuppgifter:
Alarik Sandrup, näringspolitisk chef, Lantmännen, 070 – 602 87 80
Carl von Schantz, tf vd för Lantmännen Agroetanol och chef för Energidivisionen, 076-135 86 88

Regeringens förslag i sin helhet: http://www.regeringen.se/remisser/2017/03/remiss-av-promemorian-reduktionsplikt-for-minskning-av-vaxthusgasutslapp-fran-bensin-och-dieselbransle/