Lantmännen uppdaterar MTN-program och offentliggör prospekt

Pressmeddelanden, 2017

Styrelsen i Lantmännen ek för (”Lantmännen”) har beslutat att uppdatera sitt Medium Term Note-program (”MTN-programmet”). MTN-programmet utgör en ram varunder Lantmännen har möjlighet att löpande uppta lån i kronor eller euro med en löptid om lägst ett (1) år inom ett vid varje tid högsta utestående nominellt belopp om tre (3) miljarder kronor eller motvärdet därav i euro.

MTN-programmet är ett led i att bredda finansieringen och kompletterar Lantmännens befintliga upplåning. Med anledning av MTN-programmet har Lantmännens styrelse upprättat ett grundprospekt som nu har uppdaterats.

Finansinspektionen har idag den 24 november 2017 godkänt och registrerat det uppdaterade grundprospektet.

Det uppdaterade prospektet finns tillgängligt i elektronisk form här och på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se) samt på begäran i pappersform på Lantmännens huvudkontor, S:t Göransgatan 160 A, 104 25 Stockholm.

För mer information kontakta gärna: 

Peter Davidsson, Head of Treasury, Group Treasury
Monica Persson, Senior Legal Counsel, Legal Affairs
David Halef, Front Office Manager, Group Treasury
Tel: 010 556 00 00

Lantmännens pressjour
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com