Lantmännen uppdaterar MTN-program och offentliggör prospekt, 2016

Pressmeddelanden, 2016

Styrelsen i Lantmännen ek för (”Lantmännen”) har beslutat om att uppdatera sitt Medium Term Note-program (”MTN-programmet”). MTN-programmet utgör en ram varunder Lantmännen har möjlighet att löpande uppta lån i kronor eller euro med en löptid om lägst ett (1) år inom ett vid varje tid högsta utestående nominellt belopp om tre (3) miljarder kronor eller motvärdet därav i euro.

MTN-programmet är ett led i att bredda finansieringen och kompletterar Lantmännens befintliga upplåning. Med anledning av MTN-programmet har Lantmännens styrelse upprättat ett grundprospekt.

Finansinspektionen har idag den 9 december 2016 godkänt och registrerat grundprospektet.

Prospektet finns tillgängligt i elektronisk form här och på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se) samt på begäran i pappersform på Lantmännens huvudkontor, S:t Göransgatan 160 A, 104 25 Stockholm.

För mer information kontakta gärna: 
Peter Davidsson, Head of Group Treausury, Lantmännen ek för. tel: 010-55 61 12
Helen Larsson, Legal Counsel, Lantmännen ek för. tel: 010-556 07 18