Fortsatt stark resultatutveckling under årets första fyra månader

Finansiella rapporter, 2016

Lantmännens resultat efter finansiella poster för första tertialet 2016 uppgår till 304 MSEK, jämfört med 238 MSEK under samma period föregående år. Alla divisioner utvecklas väl, och det högre resultatet är en fortsättning på förra årets starka utveckling. Lantmännen fortsätter att skapa förutsättningar för ett livskraftigt svenskt lantbruk.

– Det är glädjande att vi kan fortsätta leverera på en resultatnivå i linje med helårsresultatet 2015. Det positiva momentum vi hade förra året håller i sig under 2016, och vi visar ett högre resultat i de flesta av våra affärer, säger Per Olof Nyman, Lantmännens vd och koncernchef.

Siffrorna nedan avser perioden januari till april 2016. Föregående års resultat inom parentes.

Division Lantbruk har förbättrat sitt rörelseresultat kraftigt jämfört med föregående år: 94 MSEK (23 MSEK). Ökat kundfokus och starkare lokal förankring har lett till att Lantmännen har stärkt sin position på den konkurrensutsatta svenska lantbruksmarknaden. Det högre resultatet beror också på stora effektiviseringar och strukturkostnadsminskningar som genomförts under de senaste två åren, och som nu har nått full effekt.

Rörelseresultatet för division Maskin ökar och uppgår till 11 MSEK (4 MSEK). Utvecklingen i divisionen är positiv, trots en fortsatt turbulent och avvaktande maskinmarknad. Swecons marknadsposition inom anläggningsmaskiner har stärkts både på den svenska och tyska marknaden. Lantbruksmaskinverksamheten har fokuserat på förberedelserna inför att det nya avtalet med AGCO ska träda i kraft, och på att integrera den nyförvärvade maskinverksamheten i Kalmar.

Division Energi visar ett högre rörelseresultat än föregående år: 84 MSEK (62 MSEK). Förbättringen beror främst på ett högre resultat i Lantmännen Agroetanol, där det framgångsrika arbetet med att öka försäljningen av etanol med mervärde har fortsatt – till exempel i form av export till Tyskland och försäljning av mer högförädlade produkter. Resultatet inom divisionens övriga verksamheter utvecklas enligt plan.

Även i division Livsmedel utvecklas rörelseresultatet positivt: 185 MSEK (137 MSEK). Förbättringen beror framförallt på fortsatta resultatförbättringar i främst Lantmännen Unibakes internationella verksamhet, samt att resultatet från Vaasan, som är en del av divisionen sedan juni 2015, har tillkommit. Flera lyckade produktlanseringar har genomförts under tertialet, bland annat från AXA, Kungsörnen och GoGreen. I maj godkändes Viking Malts förvärv av Danish Malting Group från Carlsberg av berörda konkurrensmyndigheter.

Lantmännen Fastigheters rörelseresultat exklusive fastighetsförsäljningar är i nivå med föregående år: 61 MSEK (62 MSEK). Den externa andelen uthyrning fortsätter att öka, och ett antal fastighetsaffärer har genomförts under första tertialet.

– Lantmännen fortsätter att stå på en stabil plattform med starka finanser och en bra marknadsposition inom många områden, och jag känner tillförsikt inför framtiden. Vår starka position innebär att Lantmännen kan fortsätta att göra skillnad, genom att skapa förutsättningar för ett livskraftigt och konkurrenskraftigt svenskt lantbruk, säger Per Olof Nyman.

Hela rapporten finns tillgänglig på www.lantmannen.com/delarsrapport.

Vid ytterligare frågor, kontakta:
Per Olof Nyman, vd och koncernchef, Lantmännen, tel 0706 57 42 47, e-post per.olof.nyman@lantmannen.com
Ulf Zenk, ekonomi- och finansdirektör, Lantmännen, tel 0725 61 15 63, e-post ulf.zenk@lantmannen.com

Lantmännens pressjour, tel 0730 46 58 00

Denna information har lämnats i enlighet med lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (VpmL). Informationen lämnades för offentliggörande den 2 juni 2016 kl. 08.30.