Fortsatt stark resultatutveckling under årets första åtta månader

Finansiella rapporter, 2016

Lantmännens rapporterade resultat efter finansnetto till och med andra tertialet uppgår till 967 MSEK, jämfört med 908 MSEK för samma period föregående år. Jämförelsestörande poster har påverkat årets resultat med -54 MSEK. Justerat för detta uppgår Lantmännens resultat till 1 021 MSEK (908 MSEK). Samtliga divisioner utvecklas väl, och det högre resultatet är en fortsättning på den starka utveckling som påbörjades under förra året.

– 2016 har hittills varit ett mycket framgångsrikt år för Lantmännen, och våra affärer fortsätter att utvecklas positivt. De nya spannmålsmottagningar som öppnats inför årets skörd har mottagits väl, och Lantmännens skördearbete har i de allra flesta områden löpt på smidigt, säger Per Olof Nyman, Lantmännens vd och koncernchef.

Siffrorna nedan är justerade för jämförelsestörande poster, och avser perioden januari till augusti 2016. Föregående års siffror inom parentes.

Division Lantbruk har kraftigt ökat sitt resultat till 250 MSEK (126 MSEK), i stort sett en fördubbling jämfört med förra årets resultat. Förbättringen beror till stor del på ökat kundfokus och starkare lokal förankring samt väl genomförda effektiviseringar och kostnadsminskningar. Den svenska skörden ser ut att bli något högre än det senaste femårssnittet, med god kvalitet, höga proteinhalter och goda falltal. Lantmännen har stärkt sin position på den konkurrensutsatta lantbruksmarknaden, med ökade marknadsandelar.

Division Maskins resultat uppgår till 158 MSEK (122 MSEK). Divisionen utvecklas fortsatt positivt, trots en turbulent och avvaktande marknad för lantbruksmaskiner. I Lantmännen Maskin Sverige har många goda insatser genomförts för att anpassa organisationen till både en minskande marknad och ett nytt leverantörsavtal med AGCO. Swecon utvecklas väl, och har stärkt sina marknadsandelar i både Sverige och Tyskland.

Resultatet i division Energi uppgår till 225 MSEK (139 MSEK). Den kraftiga förbättringen förklaras framförallt av att Lantmännen Agroetanol visar ett betydligt högre resultat än föregående år. Trots lägre etanol- och foderpriser har Agroetanol förbättrat sitt resultat genom framgångsrik etanolexport till Tyskland och ökad försäljning av mer högförädlade produkter.

Division Livsmedel har förbättrat sitt resultat till 576 MSEK (514 MSEK). Det högre resultatet förklaras främst av fortsatta resultatförbättringar i Lantmännen Unibake, samt att resultatet från Vaasan, som är en del av divisionen sedan juni 2015, har tillkommit. Lantmännen Cerealia fortsätter att utvecklas stabilt, med starkt fokus på att utveckla innovativa kunderbjudanden och produkter. Lantmännen Unibake har ytterligare stärkt sitt resultat i andra tertialet genom fortsatta effektiviseringar i produktionen och ytterligare förbättringar av resultatet i den internationella verksamheten.

Resultatet i Lantmännen Fastigheter, exklusive fastighetsförsäljningar, uppgår till 121 MSEK (120 MSEK), vilket är i nivå med föregående år. Den externa andelen uthyrning har fortsatt att öka under tertialet.

Fyra större jämförelsestörande poster i andra tertialet påverkar Lantmännens rapporterade resultat med totalt -54 MSEK. I division Livsmedel har försäkringsersättningen för det nedbrunna bageriet i Londerzeel, Belgien, påverkat tertialets resultat positivt med 357 MSEK. Inom division Energi görs en avsättning på 300 MSEK i bokslutet för det andra tertialet, med anledning av EU-kommissionens pågående utredning av Lantmännen Agroetanol och två andra etanoltillverkare angående misstänkt brott mot EU:s konkurrenslagstiftning. Lantmännen samarbetar fullt ut med EU-kommissionen. En avsättning på 50 MSEK görs i division Livsmedel för strukturkostnader till följd av att Cerealia har fattat beslut om att stänga anläggningen i Odense och flytta produktionen av kak- och brödmixer till Sverige. Dessutom flyttas produktionen av pannkakor från Ockelbo till Laholm. Slutligen påverkar kostnader i samband med fastighetsförvärv i Ryssland division Livsmedels resultat negativt med 61 MSEK.

– Vi genomför kontinuerligt nya satsningar för framtiden som ska komma våra ägare och kunder till godo – bland annat genom att utveckla vårt digitala erbjudande till svenska lantbrukare och genom ett ökat fokus på näringspolitik. Jag ser fram emot att avsluta året med ett positivt momentum i våra affärer och att upprätthålla den historiskt höga efterlikvid och återbäring vi betalade för 2015, säger Per Olof Nyman.

Rapporten finns även tillgänglig på http://www.lantmannen.com/finansiellinformation.

Bilder finns tillgängliga på http://www.lantmannen.com/om-lantmannen/press-och-nyheter/bildbanken/ 

Vid ytterligare frågor, kontakta:

Per Olof Nyman, vd och koncernchef, Lantmännen
Tel 0706 57 42 47, e-post per.olof.nyman@lantmannen.com 

Ulf Zenk, ekonomi- och finansdirektör, Lantmännen
Tel 0725 61 15 63, e-post ulf.zenk@lantmannen.com 

Lantmännens pressjour
Tel 0730 46 58 00

Denna information är sådan information som Lantmännen ek för är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 oktober 2016 kl.08.00 CET.

Ladda ned filer här