Styrelserna i Lantmännen och Kalmar Lantmän föreslår att föreningarna fusioneras

Pressmeddelanden, 2015

Med målet att skapa en mer konkurrenskraftig lantbrukskoncern föreslår styrelserna i Lantmännen och Kalmar Lantmän en fusion mellan de två föreningarna. Ett samgående skulle innebära ett samlat Lantmännen som kraftfullt verkar för ett mer livskraftigt svenskt lantbruk.

Ett samgående mellan Lantmännen och Kalmar Lantmän ger förutsättningar att öka värdet i hela värdekedjan samt effektiviseringsvinster, som bidrar till att öka lönsamheten på ägarnas gårdar. Det pågår en snabb konsolidering av lantbruksföretag i hela Europa och genom en fusion skapas ett sammanhållet och starkt Lantmännen som blir en effektiv och attraktiv affärspartner till det svenska lantbruket som verkar på en allt mer internationell marknad.

Vi är väldigt glada att kunna presentera nyheten om ett eventuellt samgående. Det ligger väl i linje med föreningarnas strategi att med lantbruksföretaget i centrum utveckla lönsamma affärer som skapar mervärden i hela värdekedjan. Kalmar Lantmäns regionala förankring och arbetssätt är ett föredöme för Lantmännen, det är något vi hoppas kunna utveckla, säger Bengt-Olov Gunnarson, styrelseordförande i Lantmännen.

Ett samgående mellan Kalmar Lantmän och Lantmännen är en naturlig fortsättning på det goda samarbete som vi haft under många år. Tiden är nu mogen att ta steget fullt ut och fusionera de båda föreningarna. Våra medlemmar kommer som direktmedlemmar i Lantmännen på ett tydligare sätt vara delaktiga i det värdeskapande som sker i Lantmännens olika affärsområden säger Kalmar Lantmäns ordförande Gunnar Pleijert.

Den föreslagna fusionen innebär att Kalmar Lantmäns medlemmar blir medlemmar i Lantmännen ek. för. och tar därmed del av de villkor som gäller för övriga medlemmar. Kalmar Lantmäns verksamhet kommer vid ett samgående med Lantmännen att bli en viktig del av Lantmännen Lantbruk och Lantmännen Maskin.

Förslaget om fusion kommer att behandlas på stämmor i båda föreningarna och förutsätter godkännande av konkurrensverket. Processen fortskrider nu med ägarinformation på medlemsträffar i båda föreningarna. 
 
För mer information, kontakta:
Bengt-Olov Gunnarson, styrelseordförande Lantmännen, telefon: 070-577 0586, e-post: bengt-olov.gunnarson@lantmannen.com

Per Olof Nyman, VD och koncernchef Lantmännen, telefon: 070-657 4247, e-post: per.olof.nyman@lantmannen.com

Johan Andersson, divisionschef Lantmännen Lantbruk, telefon: 070-629 4020, e-post: johan.andersson@lantmannen.com

Gunnar Pleijert, styrelseordförande Kalmar Lantmän, telefon: 070-651 3349,  e-post: gunnar.pleijert@gmail.com

Claes-Göran Nilsson, VD Kalmar Lantmän, telefon: 070-564 6237 e-post: claes-goran.nilsson@kalmarlantman.se

Lantmännens presscenter: 0730-46 58 00