Lantmännens hållbara odlingsmetod för klimat och natur ger 20 procent lägre klimatpåverkan

Pressmeddelanden, 2015

Lantmännen har utvecklat en odlingsmetod för klimat och natur, den första i världen i sitt slag inom spannmålskedjan. Den nya odlingsmetoden kan producera spannmål med upp till 20 procent lägre klimatpåverkan. Odlingsmetoden bidrar också till ökad biologisk mångfald och stärker det svenska lantbrukets konkurrenskraft. Redan nu växer 60 000 ton vete med lägre klimatpåverkan på svenska åkrar runt om i landet.

Matkonsumtionens klimatpåverkan i hela kedjan från jord till bord står för ungefär en fjärdedel av världens klimatpåverkande utsläpp och odlingen står för huvuddelen av den påverkan. Lantmännens nya odlingsmetod för klimat och natur är en del i lösningen på den klimat- och miljöpåverkan som livsmedelsproduktionen, och främst odlingsledet, har. Odlingsmetoden innebär bland annat krav på ecodriving, BAT-gödsel*, användning av N-sensor vid spridning av gödseln samt att lantbrukaren lämnar osådda ytor för att lärkan ska kunna landa och finna föda, så kallade lärkrutor.

– Som ledande aktör inom hela värdekedjan har vi ett särskilt ansvar att utveckla lantbruket i en ansvarsfull och långsiktigt hållbar riktning. Lantmännen kommer fortsätta att bidra till utvecklingen av både konventionellt och ekologiskt jordbruk samt ta tillvara på innovationer som skapar förutsättningar för en mer hållbar livsmedelsproduktion. Lantmännens ambition är att driva utvecklingen framåt och verka för ett ännu mer livskraftigt lantbruk, säger Per Olof Nyman, vd och koncernchef, Lantmännen.

Lantmännen har utvecklat odlingsmetoden tillsammans med sina ägare, svenska lantbrukare. Det har varit möjligt att utveckla tack vare att Lantmännen har verksamhet i hela värdekedjan från jord till bord samt en omfattande forsknings- och utvecklingsverksamhet. Den nya odlingsmetoden kan göra stor skillnad eftersom den minskar miljöbelastningen inom den konventionella odlingen, som står för cirka 90 procent av odlingsarealen i Sverige. Odlingsmetoden är även ett sätt för lantbrukaren att höja värdet på spannmålen och få mer betalt då mängden skörd per hektar inte påverkas.

– Den nya odlingsmetoden skapar ökade affärsmöjligheter för både enskilda odlare och för det svenska lantbruket. Vi kommer med säkerhet att se fler odlingskoncept i framtiden som stärker värdet i hela värdekedjan och bidrar till ett konkurrenskraftigt svenskt lantbruk, säger Johan Andersson divisionschef på Lantmännen Lantbruk.

– Konsumentintresset kring matens ursprung och hur den är producerad ökar hela tiden. Genom vår mer hållbara odlingsmetod kan vi erbjuda ett ännu mer hållbart vete. Ett vete som svarar upp mot konsumenternas efterfrågan på både hållbara råvaror och långsiktigt ansvarstagande för miljön, säger Krister Zackari, vd Lantmännen Cerealia.

*BAT-gödsel är mineralgödsel som produceras med en teknik som innebär att utsläppen av växthusgaser reduceras. BAT är en förkortning av Best Available Technology.

För mer information kontakta gärna: 
Per Olof Nyman, vd och koncernchef Lantmännen,
tel: 0706 57 42 47, e-post: per.olof.nyman@lantmannen.com

Krister Zackari, vd Lantmännen Cerealia tel: 0703 29 18 98, e-post: krister.zackari@lantmannen.com

Johan Andersson, divisionschef Lantmännen Lantbruk tel: 0706 29 40 20, e-post: johan.anderson@lantmannen.com

Lantmännens pressjour, tel: 0730-46 58 00

Läs mer på: www.lantmannen.se/omlantmannen

Bilder: http://lantmannen.se/omlantmannen/Press-och-media/Bilder/Bildbank/ Sökord: hallbarodling