Rekordskörden ett faktum: högsta totala skörden på 17 år

Pressmeddelanden, 2014

Lantmännens skördeprognos i juni visade på betydligt högre volymer jämfört med senaste åren. När största delen av skörden är över kan vi konstatera att vi har den högsta totala skörden sedan 1997. Höstrapsen har varit bra ur ett historiskt perspektiv, men skördeåret 2014 måste ändå summeras som höstvetets år.

– Vi kan glädjas åt en rekordskörd i totala ton räknat. Det har tröskats stora arealer höstvete, och skörden per hektar har varit hög i många delar av landet. Höstrapsen har också varit bra, även om skörden per hektar blev något lägre än förväntat i de södra delarna av landet, säger Johan Andersson, divisionschef på Lantmännen Lantbruk.

Varierande kvalitet till följd av regn
Den höga skörden av höstvete och regnen i mitten av augusti har i vissa områden, framförallt i västra och östra Sverige samt i området söder om Mälaren, resulterat i lägre bakningskvalitet på det senare tröskade vetet. Proteinhalterna är åt det låga hållet, och falltalen sjönk till följd av regnen. Skörden av vårgrödor, och framförallt maltkorn, blev bra i södra Sverige, medan torkan under juli kostade skördevolymer i resten av landet. En stor andel av vårgrödorna stod otröskade när regnen kom, vilket resulterade i grodda kärnor i maltkorn samt missfärgad havre, vilket kunderna inte efterfrågar.

Redan i våras såg stora delar av norra halvklotet ut att gå mot rekordskörd, vilket resulterade i prispress på flertalet grödor. En press som tilltagit under skörd och som fortsatt under hösten. En stor skörd mildrar effekten av fallande priser, på den spannmål som de svenska lantbrukarna ännu inte sålt.

God efterfrågan på svenskt kvarnvete
Stora regnmängder i Frankrike under skörd resulterade i sämre kvalitet och att cirka 50 % av det franska vetet klassats som fodervete. Normalår utgör fodervetet mindre än 10 %. Detta har medfört god efterfrågan på svenskt kvarnvete.

– Vi har sålt stora volymer kvarnvete till Nordafrika. Efterfrågan på maltkorn är även den tillfredsställande, tack vare lägre skörd i Europa än normalt. Den goda svenska skörden i kombination med sämre utfall i Frankrike innebär att årets svenska skörd kommer att efterfrågas, även om prisnivån är lägre i år, säger Mikael Jeppsson, chef för spannmålsenheten på Lantmännen Lantbruk.

Högtryck på Lantmännens spannmålsmottagningar
Den stora skörden har inneburit högt tryck på både spannmålsmottagningar och transportkapacitet runt om i landet. Lantmännens mottagnings- och transportkapacitet har anpassats efter den förväntade skördenivån, med såväl förlängda öppettider på mottagningar och i kundtjänst som fler engagerade lastbilar.

– Sett till skörden i hela landet är vi mycket nöjda med våra förberedelser och hanteringen av den största skörden sedan 1997. Lantmännen ska alltid håll hög servicegrad, och detta har vi lyckats med, även ett rekordår som detta, säger Johan Andersson.