Förbättrat operativt resultat, höjd soliditet, nedskrivning av etanolanläggningen i Norrköping och höjd utdelning

Finansiella rapporter, 2014

Lantmännens bokslutskommuniké 2013: Lantmännens resultat för 2013, efter finansnetto och justerat för jämförelsestörande poster, uppgår till 683 MSEK (565MSEK). Under tredje tertialet genomfördes en nedskrivning av värdet på etanolanläggningen i Norrköping med 800 MSEK. Koncernens resultat för helåret efter skatt uppgår till 100 MSEK (412 MSEK).

Lantmännens resultat för 2013, efter finansnetto och justerat för jämförelsestörande poster, är en förbättring med 118 MSEK jämfört med föregående år. Det högre operativa resultatet beror främst på lönsamhetsförbättringar inom division Livsmedel, samt ett avsevärt förbättrat finansnetto.

Kassaflödet för helåret, före finansieringsverksamheten, uppgick till 2,45 miljarder SEK och Lantmännens nettolåneskuld reducerades kraftigt till 4,96 miljarder SEK (7,51 miljarder SEK). Soliditeten vid årets slut uppgick till 42,5 procent (41,5), vilket är den högsta nivån på tio år.

- Vi är ett starkare, mer välfungerande Lantmännen idag än vi var för ett år sedan, och vi har trots nedskrivningen av etanolanläggningen ytterligare stärkt vår finansiella ställning, säger Per Olof Nyman, vd och koncernchef för Lantmännen.

Poster av jämförelsestörande karaktär har påverkat resultatet negativt med 598 MSEK: de största posterna består av en nedskrivning av värdet på etanolanläggningen i Norrköping med 800 MSEK, samt en realisationsvinst om 425 MSEK från försäljningen av Lantmännen Kronfågel.

Nedskrivning av etanolanläggningen och bildande av Scandinavian Standard

Riksdagens beslut att införa nya styrmedel för biodrivmedel i Sverige, och osäkerhet kring den långsiktiga klimat- och energipolitiken i Sverige och EU, bedöms dramatiskt påverka de långsiktiga förutsättningarna för Lantmännens etanolaffär. Som en konsekvens av detta har Lantmännens styrelse beslutat om en nedskrivning om 800 MSEK av anläggningen. Beloppet har till sin helhet belastat resultatet för 2013 och har ingen påverkan på Lantmännens kassaflöde.

Under 2013 genomfördes försäljningen av Lantmännen Kronfågel till det nybildade bolaget Scandinavian Standard, där Lantmännen äger 46 procent. Affären innebar en realisationsvinst om 425 MSEK, samt en minskning av Lantmännens nettolåneskuld med mer än 1 miljard kronor.

Divisionernas helårsresultat

Alla siffror nedan avser helåret 2013, och är justerade för jämförelsestörande poster. Föregående års siffror inom parentes.

Division Lantbruk visar ett rörelseresultat på 105 MSEK (165). Resultatet belastas bland annat av kostnader i samband med flytt av foderproduktion från Helsingborg till Falkenberg och extra kostnader till följd av stora logistikproblem med sojaleveranser från Brasilien.

Rörelseresultatet för division Maskin uppgår till 255 MSEK (300). Totalmarknaden för både lantbruks- och anläggningsmaskiner i Sverige har varit vikande under året, med minskad försäljning vilket påverkat resultatet negativt. Lantmännen har under året stärkt sin marknadsandel både inom lantbruks- och anläggningsmaskiner.

Division Energi visar ett rörelseresultat på -46 MSEK (-21). Minskningen beror nästan uteslutande på ett lägre resultat i Lantmännen Agroetanol. Det mycket ogynnsamma prisläget för etanol har slagit hårt mot lönsamheten. Lantmännen Agroenergi har kraftigt förbättrat sitt resultat, och Lantmännen Aspen levererar ett bättre resultat än föregående år.

Rörelseresultatet i division Livsmedel uppgår till 480 MSEK (314 MSEK). Samtliga verksamheter i divisionen har förbättrat sitt rörelseresultat under året, trots en fortsatt utmanande livsmedelsmarknad med hård priskonkurrens. Förbättringarna har främst skett inom ramen för planerade åtgärds- och effektivitetsprogram, i kombination med nya marknadssatsningar och innovativ produktutveckling.

Lantmännen Fastigheters rörelseresultat uppgår till 149 MSEK (140). Verksamheten fortsätter att utvecklas väl, och arbetet med att optimera koncernens fastighetsanvändning samt öka andelen externa hyresgäster fortsätter som planerat.

Återbäring, efterlikvid och förslag till utdelning

Styrelsen har beslutat att lämna utdelning i form av återbäring på medlemmarnas inköp från Lantmännen Lantbruk Sverige med 1,5 procent (1,25) och på inköp från division Maskins svenska verksamhet med 0,5 procent (0,5). Styrelsen har också beslutat att efterlikvid lämnas med 1,5 procent (1,25) på levererad spannmål, oljeväxter och vallfrö. Totalt beräknas återbäring och efterlikvid uppgå till 127 MSEK (120).

Styrelsen föreslår stämman att besluta om utdelning på insatskapital med 9 procent (5), totalt 171 MSEK (87), samt en insatsemission på 0 MSEK (80). Sammantaget uppgår föreslagen insatsutdelning och insatsemission till 9 procent (9) av medlemmarnas insatskapital. Totalt uppgår föreslagen utdelning till 298 MSEK.

- Med årets förslag till utdelning vill styrelsen markera att Lantmännens finansiella ställning har stärkts. Jämfört med tidigare år är nivån på utdelningen stabil, men vi föreslår i år en alternativ fördelning – utan insatsemission, men med en högre direkt insatsutdelning till ägarna, säger Bengt-Olov Gunnarson, Lantmännens ordförande.

- Trots relativt svaga marknadsförutsättningar är resultatet från den löpande affärsverksamheten högre än föregående år, och vår finansiella ställning har avsevärt stärkts under året. Detta ger oss en mycket stabil grund att stå på och att bygga vidare på inför framtiden. Vår ambition, både på längre sikt och för den närmaste framtiden, är att bygga ett starkt, ansvarstagande och konkurrenskraftigt företag med rötterna i det svenska lantbruket, avslutar Per Olof Nyman.

Bokslutskommunikén i sin helhet finns tillgänglig på www.lantmannen.se/ekonomi.