Stabilt resultat för Lantmännen i första tertialet

Finansiella rapporter, 2013

Lantmännens resultat för första tertialet 2013, efter finansnetto och justerat för jämförelsestörande poster, är på ungefär samma nivå som föregående år: 15 MSEK, jämfört med 27 MSEK för samma period förra året. Resultatet för 2013 belastas av kostnader på cirka 26 MSEK för fortsatta omstruktureringar av division Livsmedel och Lantbruk Sverige, som ej redovisas som jämförelsestörande poster.

– Vårt arbete med kostnadsreduktioner och effektiviseringar har till viss del dämpat effekterna av den svaga utvecklingen på våra marknader, även om åtgärder ännu kvarstår, säger Per Olof Nyman, vd och koncernchef på Lantmännen.

Division Lantbruks resultat för första tertialet uppgår till -15 MSEK (jämfört med 47 MSEK föregående år). Det lägre resultatet beror delvis på försenad försäljning till vårbruket på grund av den långa vintern, vilket också har lett till ökad prispress inom vissa områden. Även de internationella verksamheterna visar ett lägre resultat än föregående år. Under tertialet har en ny säljorganisation införts i divisionens svenska verksamhet. Kostnaden för omstruktureringen belastar periodens resultat med cirka 12 MSEK.

Division Maskins resultat för första tertialet uppgår till 2 MSEK (13 MSEK). En fortsatt avvaktande inställning på maskinmarknaden, i kombination med den långa vintern, innebär att resultatet för divisionen är lägre än föregående år. Arbetet med åtgärdsprogrammet i Lantmännen Maskins svenska verksamhet fortsätter som planerat, och flera åtgärder har påbörjats under perioden.

Division Energi visar ett betydligt bättre resultat för tertialet: -22 MSEK (-71 MSEK). Det bättre resultatet beror främst på en bättre prisrelation mellan etanol och spannmål, i kombination med ytterligare förbättringar av produktionseffektiviteten i etanolfabriken i Norrköping. Verksamheten går dock fortfarande med förlust, och marknaden är fortsatt mycket volatil: i april fattades beslut om produktionsstopp på den mindre av de två produktionslinjerna. Lantmännen Agroenergi förbättrade sitt resultat betydligt jämfört med föregående år.

Division Livsmedels resultat för första tertialet är i nivå med föregående år: 89 MSEK (99 MSEK). Situationen med hård priskonkurrens och ökat fokus på lågprisprodukter kvarstår. Åtgärdsprogrammet inom Cerealia fortsätter ge effekt som förväntat, och Unibake har påbörjat ett större struktur- och effektivitetsprogram för att optimera verksamheten. Kostnaderna för strukturprogrammet belastar periodens resultat med cirka 14 MSEK. Två stora affärer har beslutats i divisionen: dels har Cerealia avyttrat sin kvarn i Riga, dels har Lantmännen och det brittiska investmentbolaget CapVest beslutat att bilda ett ledande bolag på den skandinaviska kycklingmarknaden.

– Försäljningen av Kronfågel till det nya bolaget innebär att vi realiserar det värde som byggts upp i Kronfågel under vår tid som ägare. Dessutom skapar vi en plattform för ytterligare värdeskapande på kycklingmarknaden i hela Skandinavien, vilket vi även får del av som betydande delägare i det nya bolaget, säger Per Olof Nyman.

Resultatet för Lantmännens fastighetsverksamhet redovisas för första gången detta tertial. Under de senaste åren har Lantmännen Fastigheter gått från att vara en intern servicefunktion till att bli en affärsdrivande verksamhet med eget resultatansvar. Verksamhetens resultat för tertialet, exklusive fastighetsförsäljningar, uppgår till 43 MSEK (39 MSEK).

– Vår omvärld och våra förutsättningar ställer stora krav på oss att utvecklas för att nå framgång, och vi behöver säkra värdeskapande i Lantmännen trots en omvärld med låg eller ingen tillväxt. Vi har ett tydligt fokus för hur vi ska lyckas med det, och vi har redan börjat märka resultat inom flera områden – men vi har ännu många förbättringar kvar att genomföra, avslutar Per Olof Nyman.