Lantmännen tar ytterligare steg mot en integrerad redovisning

Pressmeddelanden, 2013

Lantmännen fortsätter att utveckla sin hållbarhetsrapportering och tar ytterligare steg mot en integrerad redovisning av våra affärer. Hållbarhetsinformationen är från och med i år en naturlig del av verksamhetsbeskrivningen och värdeskapande redovisas översiktligt tillsammans med påverkan på människa och miljö. Utveckling av ansvarstagande för  importerad soja är ett område där Lantmännen tar steg i positiv riktning. Stora insatser har också gjort på klimatområdet i många delar av företaget.

Lantmännens ambition i redovisningsarbetet är att på ett transparent sätt redovisa både hur mycket värde som vår verksamhet skapar till våra ägare och andra intressenter och hur dessa värden har skapats, dvs vilken påverkan verksamheten har på människa och miljö.

En annan viktig frågeställning är hur Lantmännen möter de hållbarhetsutmaningar som finns för att långsiktigt kunna fortsätta utveckla verksamheten.

– Att hållbarhetsfrågorna och den ekonomiska utvecklingen för ett företag hänger ihop blir allt tydligare. Ur ett ägarperspektiv är det viktigt att få information om vilka förutsättningar det företag man äger har för att utveckla sina affärer när där resurserna blir allt knappare och trycket på ekosystemen blir allt hårdare. Det är några av de övergripande frågeställningar som vi vill besvara i vår redovisning, säger Claes Johansson hållbarhetschef på Lantmännen.

Ansvarstagande i sojaimporten
Ett viktigt område för Lantmännen är ansvarstagande import av soja. Under året har Lantmännens fortsatt att utveckla arbetet och fördjupat samarbetet sojaleverantörerna och ökade andelen RTRS-certifikat för den soja som importeras. Redan under 2011 köpte Lantmännen som femte företag i världen de första RTRS-certifikaten. Andelen RTRS-certifikat steg därför från 22% 2011 till 37% 2012 vilket var är ett viktigt steg mot målet att nå 50% 2013.

Energieffektivisering i fokus

Klimatfrågan är en annan mycket viktig fråga för Lantmännen. Under 2012 har fokus varit att utveckla det systematiska arbetet med energieffektivisering och utfasning av den fossila eldningsoljan. Eldningsolja har fasats ut på flera anläggningar, till exempel på Reppes anläggning i Växjö inom energieffektiviseringsarbetet har tagit flera steg framåt och bland annat har Lantmännen Unibake investerat i ett förfinat mätsystem för alla sina anläggningar för att möjliggöra fortsatt arbete med energieffektivitet
-Vi har stort fokus på energibesparingar i vårt arbete med ständiga förbättringar och genom förändrat beteende. Lantmännens anläggning i Mantorp lyckades reducera elanvändningen med 10 procent utan investeringar genom nya rutiner och justerad styrning, säger Hans Fredriksson, Chef energi och miljö på Lantmännen.
Tyvärr syns inte dessa åtgärder ännu i våra övergripande klimatnyckeltal för Lantmännen. Lantmännen mäter i dagsläget sin klimatpåverkan i förhållande till förädlingsvärde och efter som det samlade förädlingsvärdet minskat påverkar det nyckeltalet negativt. I absoluta tal är koldioxidutsläppen på samma nivå som 2011. Under 2012 bärgades en rekordstor skörd som i flera regioner också hade stort torkbehov vilket ledde till ökad oljeförbrukning i våra spannmålsanläggningar.

För mer information:
Claes Johansson hållbarhetschef på Lantmännen +46105561005