Lantmännen: Skörden för Sverige 2013 - strax under snittskörd

Pressmeddelanden, 2013


Lantmännens prognos för skörd av spannmål, oljeväxter och  baljväxter 2013 är 5,08 miljoner ton i Sverige. Detta är något lägre än Statistiska Centralbyråns 5-årssnitt. Fjolårets utdragna skördeperiod och därmed en ovanligt liten höstsådd har i högsta grad påverkat årets skördeprognos. Vissa områden runt Mälaren har en sämre prognos på grund av torka under våren. En god skörd väntas i södra Sverige.

– Vi räknar med en totalskörd i Sverige på 5,08 miljoner ton i år, vilket är lägre än snittskörden för de senaste fem åren, säger Charlotte Elander, chef segment spannmålsinköp, Lantmännen Lantbruk. De fem senaste åren har bjudit på stora variationer i skördenivå.

Vårsäden är mycket skiftande i skördepotential då våren i främst Mälardalen varit ovanligt torr och påverkat potentialen negativt. Detta är särskilt olyckligt då det i just detta område är en liten höstsådd.

– Liten höstsådd areal och en torr vår har orsakat att vi förväntar oss en ovanligt liten skörd i Mälardalen. Både i fjol och i år har vissa lantbrukare i Mälardalen drabbats mycket hårt av sämre skördar, fortsätter Charlotte Elander, Lantmännen Lantbruk.

I södra Sverige har våren varit gynnsam och både höst- och vårgrödor ser bra ut

Regionala kommentarer
I södra Sverige ser grödorna på fälten i Skåne generellt bra ut. Våren och försommaren har varit gynnsamma för grödorna med lagom temperaturer och nederbörd. De största grödorna i länet, vårkorn och höstvete, kommer att skördas i första halvan av augusti.

I Halland ser det överlag bra ut med välutvecklade grödor. Grödorna ser bättre ut än på många år, men skörden här kan bli något senare än normalt.

I västra Sverige (Bohuslän, Dalsland, Skaraborg, Värmland) är det hittills ett generellt bra år vad gäller grödornas potential. Den höstsådda arealen ser överlag bra eller mycket bra ut, men variationer förekommer. Arealen höstsäd är dock liten i år, ungefär hälften av vad den brukar vara ett normalår. Skörden beräknas ske cirka två veckor senare än normalt på de sent sådda fälten.

I östra Sverige (Östergötland och Sörmland) finns en del variationer. Norra Sörmland har haft en besvärlig vår med torrt väder vilket medför risk för dålig skörd. Övriga Sörmlands höstsådda grödor ser inte bra ut, men vårsådda grödor ser däremot riktigt bra ut.  Östergötland har bra vårsådda grödor, medan de höstsådda varierar från medelbra till något sämre.

Gotland har efter en besvärlig höstsådd och tuff vinter hämtat sig bra. Efter en relativt sval vår och en del regn på försommaren ser de flesta grödorna bra ut. Skördenivån ser i dagens läge ut att hamna en bit över medelskörd.

Mälardalen har extremt liten höstsådd detta år och den höstsådd som ändå gjordes har tyvärr påverkats negativt av vintern. Många fält är glesa och uppskattas ge halv skörd. Arealen höstraps är ytterst liten men ser bra ut.

I Norra Sverige är det på många håll ojämna grödor. Generellt är det stora lokala variationer på grund av mycket lokala skurar under försommaren, vilket påverkar grödornas utveckling. Vårbruket var överlag normalt eller högst en vecka sent. I Dalarna har höstens regnande i kombination med en tuff vinter påverkat grödorna. De arealer som höstsåddes har delvis såtts om med vårsäd. De vårsådda arealerna ser lovande ut. Lokalt finns glesa bestånd på grund av torka. Skörden förväntas snarare tidigt än sent.

Både i år och i fjol finns stora variationer över landet i hur grödorna har utvecklats och hur vädret påverkat skörden.

För mer information, kontakta:
Charlotte Elander, chef segment spannmålsinköp Lantmännen Lantbruk, tel: 070-211 26 91

Bilder: http://lantmannen.se/omlantmannen/press--media/Pressbilder1/Bildbank/