Lantmännen går över till tertialrapportering

Pressmeddelanden, 2013

Med tre finansiella rapporter per år istället för fyra kan Lantmännen bli effektivare och samtidigt förbättra kvaliteten på information och nyckeltal. Att hushålla med resurser och arbeta långsiktigt är helt i linje med Lantmännens hållbara affärsstrategi.

Som ett av de första större svenska företagen har Lantmännen beslutat att lägga om sin finansiella rapportering från att redovisa kvartalsvis till tertial, med tre delårsrapporter. Omsättningen för 2012 som redovisades i samband med Lantmännens bokslutsrapport uppgick till 36 526 MSEK. Den första tertialrapporten för 2013 släpps den 31 maj.

Lantmännen är en ekonomisk förening som ägs av medlemmarna, 33 500 svenska lantbrukare. En noggrann och väl utformad redovisning av verksamheten och koncernens finanser är en central del i Lantmännens kommunikation med medlemmarna och även med externa intressenter. Med tre rapportperioder per år följer vi de naturliga säsongerna i verksamheten bättre och jämförelser mellan samma period olika år blir då mer rättvisande.

Många börsbolag önskar övergå till färre rapporteringstillfällen vilket debatterats ganska flitigt i pressen. Lantmännen har valt att ta detta steg och kommer naturligtvis fortsätta att agera som ett börsbolag i sin redovisning, med finansiell kommunikation som följer samma krav som ställs på ett noterat bolag, bokslutskommuniké och en mycket utförlig årsredovisning i kombination med tertialrapportering.

‒ Genom att gå från fyra till tre rapporttillfällen minskar rapportarbetet i motsvarande grad. Det betyder att resurser inom vår organisation kan frigöras till andra uppgifter som skapar större affärsnytta. Med tertialrapportering blir vi effektivare utan att göra avkall på ambitionsnivån, säger Per-Olof Nyman, vd och koncernchef för Lantmännen.

För mer information kontakta gärna:

Ulf Zenk, ekonomi- och finansdirektör, tel 0725-61 15 63

ulf.zenk@lantmannen.com

Pressmaterial och bilder:

Jenny Svederman, presschef, Lantmännen + 46 705 87 42 34 jenny.svederman@lantmannen.com