Högre resultat för Lantmännen i fjärde kvartalet

Finansiella rapporter, 2013

Lantmännens resultat, efter finansnetto och justerat för jämförelsestörande poster, uppgick i fjärde kvartalet till 100 MSEK (5 MSEK). Förbättringen jämfört med föregående år beror främst på ett högre resultat i division Energi och lägre finansiella kostnader.

Resultatet för helåret 2012, efter finansnetto och justerat för jämförelsestörande poster, uppgick till 565 MSEK (841 MSEK). Det lägre resultatet är framförallt hänförligt till divisionerna Maskin och Livsmedel. Den insatsgrundande verksamheten inom division Lantbruk har under året utvecklats väl resultatmässigt, och division Energi visar ett avsevärt bättre resultat än föregående år.

- Genom ett intensivt arbete med att förbättra vår interna effektivitet, samt fortsatt fokus på kunder, innovation och konkurrenskraftiga erbjudanden, har vi till viss del lyckats parera den svaga finansiella utvecklingen på våra huvudmarknader. Även om helårsresultatet är lägre än föregående år, så har många av de åtgärder som genomförts under året börjat ge resultat - och i fjärde kvartalet var vårt resultat högre än samma period 2011, säger Per Olof Nyman, Lantmännens vd och koncernchef.

Divisionernas helårsresultat
Alla siffror nedan avser helåret 2012, och är justerade för jämförelsestörande poster.

Division Lantbruk visar ett rörelseresultat på 165 MSEK, vilket är i nivå med föregående år (183 MSEK). Den insatsgrundande svenska verksamheten har förbättrat sitt resultat väsentligt under året, främst tack vare ett mycket väl genomfört åtgärdsprogram. Den internationella lantbruksverksamheten visar ett svagare resultat än föregående år.

Division Maskin har starkt påverkats av den minskade efterfrågan på speciellt den svenska marknaden, och visar ett lägre rörelseresultat än föregående år: 300 MSEK (444 MSEK). Divisionens resultat är på en historiskt sett hög nivå, dock inte lika starkt som rekordåret 2011. Alla divisionens bolag arbetar med åtgärder för att möta och motverka den svagare marknadsutvecklingen.

Resultatet för division Energi är avsevärt bättre än föregående år: -21 MSEK (-68 MSEK). Förbättringen beror framförallt på en kraftig resultatförbättring i Lantmännen Agroetanol. Etanolverksamheten gick under årets första hälft med stor förlust, men visar ett positivt rörelseresultat för andra halvåret till följd av ytterligare interna effektiviseringar och ett genomsnittligt högre etanolpris.

Division Livsmedels rörelseresultat uppgick till 314 MSEK (539 MSEK). De utmaningar som präglade förra året - stark prispress, låg volymutveckling och ökad konkurrens från handelns egna varumärken - har fortsatt under 2012, och bidrar till det lägre resultatet. Ett svagt resultat i Unibakes engelska verksamhet har också påverkat livsmedelsdivisionen negativt. Samtliga affärsområden i divisionen arbetar intensivt med förbättringsåtgärder och effektiviseringar i hela förädlingskedjan. Inom Lantmännen Cerealia har en ny organisationsstruktur och ett större kostnadsanpassningsprogram genomförts under året.

Återbäring, efterlikvid och förslag till utdelning
Styrelsen har beslutat att lämna återbäring och efterlikvid med 1,25 procent på den insatsgrundande omsättningen av köp och försäljning till Lantmännen Lantbruk, samt 0,5 procent på inköp och service från division Maskin i Sverige - detta motsvarar 120 MSEK. Utdelningsförslag till föreningsstämman är 5 procent utdelning på inbetalt och emitterat insatskapital, motsvarande 87 MSEK, och en insatsemission på 80 MSEK. Sammantaget motsvarar insatsutdelning och insatsemissioner 9 procent av insatskapitalet. Styrelsen föreslår 3,75 procents utdelning på förslagsinsatser.

- Det är särskilt roligt att notera en ökad proaktivitet på marknaden och den positiva resultatutvecklingen inom Lantmännen Lantbruk. Styrelsen har därför beslutat att höja återbäring och efterlikvid till 1,25 procent för köp och försäljning till Lantmännen Lantbruk, vilket motsvarar hela rörelseresultatet i den insatsgrundande svenska verksamheten, säger Bengt-Olov Gunnarson, Lantmännens ordförande

- Vårt främsta fokus framåt är att skapa förutsättningar för att leverera ett tillfredsställande ekonomiskt resultat, oavsett marknadsläge. Vår målsättning är att skapa nya affärsmöjligheter i kombination med ökad resurseffektivitet, för att på så sätt skapa en långsiktig, hållbar lönsamhet. Det gör också att vi kommer att stå väl rustade när konjunkturen åter vänder uppåt igen. De åtgärder och anpassningar vi genomfört under 2012 är ett steg i rätt riktning, och vi kommer att fortsätta det arbetet under 2013, säger Per Olof Nyman.

Vid frågor, kontakta gärna:
Per Olof Nyman, vd och koncernchef, tel 0706 57 42 47, per.olof.nyman@lantmannen.com
Ulf Zenk, ekonomi- och finansdirektör, tel 0725 61 15 63, ulf.zenk@lantmannen.com

Här hittar du bokslutskommunikén i sin helhet: http://lantmannen.com/bokslutskommunikeer