Stabilt resultat för Lantmännen trots utmaningar i slutet av året

Finansiella rapporter, 2012

Resultatet för 2011 efter finansnetto och justerat för jämförelsestörande poster uppgick till 841 MSEK, vilket är något lägre än förra årets resultat på 946 MSEK. Det svagare resultatet beror främst på den ogynnsamma prisrelationen mellan etanol och spannmål, samt en vikande efterfrågan inom livsmedelssektorn. Alla siffror nedan är justerade för jämförelsestörande poster.

 Årets resultat är historiskt sett bra, men svängningarna i konjunkturen och den minskade efterfrågan inom vissa verksamheter är stora utmaningar som vi behöver bemöta. Samtidigt fortsätter våra besparings- och åtgärdsprogram att ge goda effekter, och resultatet visar att vår strategi är den rätta, säger Per Olof Nyman, tillförordnad vd och koncernchef för Lantmännen.

Division Lantbruk visar ett rörelseresultat på 183 MSEK (167 MSEK). Förbättringen beror till stor del på ett väl genomfört åtgärdsprogram, som lett till ökad effektivitet, lägre omkostnader och förbättrade leveranser till kund. Resultatet i den insatsgrundande verksamheten, 57 MSEK (36 MSEK), är bättre än föregående år trots något lägre volymer, tack vare produktivitetsförbättringar och lägre omkostnader.

Division Maskin fortsätter att utvecklas positivt, och förbättrade under 2011 sitt rörelseresultat till 444 MSEK (236 MSEK). Både lantbruks- och anläggningsmaskinverksamheten visar bättre resultat än föregående år. Stora infrastrukturprojekt i Sverige har haft en positiv påverkan på Swecons försäljning. Orderingången på lantbruksmaskiner är i linje med föregående år, och under fjärde kvartalet återtog Valtras traktorer en marknadsledande position i Sverige.

Inom division Energi är den fortsatt mycket ogynnsamma prisrelationen mellan etanol och spannmål en stor utmaning. Lantmännen Agroetanol gick med kraftig förlust under 2011, och divisionen som helhet visar ett negativt rörelseresultat för året: -68 MSEK (125 MSEK).

Minskad efterfrågan inom livsmedel, i kombination med högre råvarupriser, har lett till minskade volymer och ett lägre rörelseresultat för livsmedelsdivisionen: 539 MSEK (784 MSEK). Resultatet påverkades även negativt av uppstartskostnader vid Lantmännen Kronfågels anläggning i Valla, och inkörningskostnader vid Lantmännen Unibakes nya anläggning i Bedford, England.

Styrelsen har beslutat att lämna återbäring och efterlikvid på 1 procent för lantbruksprodukter samt 1 procent på inköp från division Maskin i Sverige, detta motsvarar 110 MSEK. Utdelningsförslag till stämman är 5 procents utdelning på insatskapitalet, motsvarande 78 MSEK, och en insatsemission på 152 MSEK. Sammantaget ger insatsutdelning och insatsemissioner en avkastning på 14,7 procent. Styrelsen föreslår 6,75 procents utdelning på förlagsinsatser.

 För att möta svängningarna i konjunkturen så kommer vi att fortsätta arbetet inom våra strategiska program och fokusområden, bland annat när det gäller ytterligare besparingar inom varuflödet och fortsatta rörelsekapitaleffektiviseringar. Vi kommer också att intensifiera vårt arbete med efterfrågestyrd produktion. För att skapa lönsam tillväxt på sikt ska vi även fortsätta satsningarna på våra fokusområden: innovation, pris & mix och ledarskap, avslutar Per Olof Nyman.

Vid frågor, kontakta gärna:
Per Olof Nyman, tillförordnad vd och koncernchef Lantmännen, tel: 0706 57 42 47
Anette Rosengren, kommunikationsdirektör Lantmännen, tel: 0702 99 59 50

Pressmaterial:
www.lantmannen.com Press och media

Delårsrapporten i sin helhet:
www.lantmannen.com Press och media / Publikationer / Ekonomiska rapporter