Lantmännen upptäckte GMO i egenkontroll

Pressmeddelanden, 2012

Lantmännen har i en egenkontroll funnit spår av GMO i råvara som används vid foderfabriken i Västerås. Partiet är nu spärrat och åtgärder har vidtagits.

Lantmännen har i sin egenkontroll upptäckt spår av GMO i ett parti rapsmjöl. Råvaran har använts vid tillverkning av djurfoder vid fabriken i Västerås under perioden 22 juni till 3 juli 2012.

I Lantmännens kvalitetsarbete ingår stickprovskontroller för GMO i inköpta råvaror och det var vid en av dessa kontroller som spår av GMO påträffades. Råvaran kommer från en välkänd leverantör som garanterar GMO-fri produkt. Partiet spärrades direkt när analyssvaret kom och det har inte använts i produktion efter den 3 juli.

– Det inträffade är ofarligt för djuren, och det finns inte heller någon risk att spåren av GMO från råvaran förs över till de livsmedel som produceras från djuren. Det inträffade är ändå givetvis mycket beklagligt, säger Stefan Atterwall, chef segment foder, Lantmännen Lantbruk.

Berörda kunder som fått leverans från Västeråsfabriken under perioden har kontaktats och åtgärder har vidtagits gentemot den aktuella leverantören av rapsmjöl.