Fortsatta utmaningar inom etanol och livsmedel dämpar Lantmännens resultat

Finansiella rapporter, 2012

Lantmännens resultat för första halvåret 2012 är lägre än föregående år: 222 MSEK, jämfört med 506 MSEK under samma period 2011. Den fortsatt mycket ogynnsamma prisrelationen mellan etanol och spannmål, liksom en fortsatt stark priskonkurrens och svagare efterfrågan inom flertalet livsmedelskategorier, är de främsta förklaringarna till det lägre resultatet. Divisionerna Lantbruk och Maskin visar ett något svagare resultat än föregående år, men Lantmännen Lantbruks insatsgrundande verksamhet fortsätter att utvecklas positivt.

Trenden från början av året fortsätter att hålla i sig. Den svaga globala finansiella situationen dämpar den ekonomiska utvecklingen, och tillväxtprognosen på våra huvudmarknader är fortsatt låg – vilket också märks i vårt resultat, som inte är tillfredsställande. Utöver våra pågående strukturanpassningar och besparingar så har vi även satt in ett antal andra åtgärder för att vända på utvecklingen, säger Per Olof Nyman, vd och koncernchef på Lantmännen.

Division Lantbruks resultat för första halvåret uppgår till 9 MSEK (jämfört med 20 MSEK föregående år). Det svagare resultatet beror framförallt på en sämre utveckling i de internationella verksamheterna. Den svenska insatsgrundande verksamheten fortsätter att utvecklas positivt, och visar ett förbättrat resultat på 9 MSEK (2 MSEK). Förbättringen är framförallt ett resultat av Lantmännen Lantbruks åtgärdsprogram.

Division Maskins resultat för första halvåret uppgår till 91 MSEK (179 MSEK). Nedgången beror dels på en mer avvaktande maskinmarknad än föregående år, men framförallt på leveransproblem hos vissa av Lantmännen Maskins och Swecons under- respektive komponentleverantörer. Detta har lett till en utmanande leverans- och försäljningssituation.

Inom division Energi är den mycket ogynnsamma prisrelationen mellan etanol och spannmål en fortsatt stor utmaning. Divisionens resultat för första halvåret uppgår till -101 MSEK (5 MSEK), och Lantmännen Agroetanol fortsätter att gå med kraftig förlust.

 Den minskade importen av subventionerad etanol från USA har den senaste tiden bidragit till att etanolpriset stigit, men prisrelationen är fortfarande ogynnsam. Vi arbetar med att minska de kostnader som vi kan påverka, och att öka andra intäktsströmmar från produktionen, säger Per Olof Nyman.

Division Livsmedels resultat för första halvåret uppgår till 207 MSEK (304 MSEK). Konkurrensen från handelns egna varumärken är fortsatt hård, och efterfrågan på lågprisprodukter fortsatt stor. Flertalet av Lantmännens livsmedelskategorier har en negativ tillväxt.

 Vi har vidtagit kraftfulla åtgärder för att förbättra lönsamheten, bland annat i form av ett antal nya projekt som ska öka effektiviteten inom varuflödet, och genom att öka takten i våra strukturrationaliseringar. Vi ser också över och genomför förändringar i vår organisationsstruktur i delar av verksamheten, så att vi har en så kostnadseffektiv organisation som möjligt, avslutar Per Olof Nyman.

Delårsrapporten finns digitalt på: www.lantmannen.com/delarsrapport.