Lantmännens resultat fortsatt stabilt

Finansiella rapporter, 2011

Lantmännens resultat för andra kvartalet, efter finansnetto och justerat för jämförelsestörande poster, uppgår till 256 MSEK – att jämföra med förra årets resultat på 286 MSEK. Divisionerna Lantbruk och Maskin fortsätter att utvecklas positivt, medan stigande råvarupriser och ekonomiska omvärldsfaktorer dämpar utvecklingen inom divisionerna Livsmedel och Energi. Alla siffror nedan är justerade för jämförelsestörande poster.

– Resultatet för andra kvartalet 2011 visar att våra fastlagda strategier fortsätter att ge resultat, säger Per Strömberg, vd och koncernchef på Lantmännen.

Programmen för struktur- och varuflödesbesparingar fortsätter och "Shape", vars syfte är att minska administrativa kostnader, har redan nått målet för 2012 på 400 MSEK i besparingar, och fortfarande finns planerade aktiviteter som kommer att generera ytterligare besparingar.

Division Lantbruk visar ett rörelseresultat för perioden på -11 MSEK (-6 MSEK). SW Seed och den internationella verksamheten utvecklas positivt. Resultatet för den insatsgrundande verksamheten uppgår till -16 MSEK (7 MSEK). Kvartalets resultat ska ses i ljuset av 2010 års höga försäljningsvolymer av gödsel på grund av gödselskattens borttagande och av att gödselförsäljningen i år till stor del infallit under första kvartalet, vilket påverkar detta kvartal negativt jämfört med 2010. Åtgärdsprogrammet ETT Lantmännen Lantbruk, som bland annat ska leda till ökad kundorientering och konkurrenskraft, fortsätter att ge resultat. Exempelvis genomfördes vårbruket framgångsrikt med minskade express- och delleveranser, och samtidigt har antalet reklamationer minskat.

Division Maskins rörelseresultat för kvartalet uppgår till 162 MSEK (124 MSEK). Divisionen fortsätter utvecklas i en mycket positiv riktning – till stor del drivet av Swecon, som utvecklas positivt i både Sverige och Tyskland. Integrationen av Könicke Baumaschinen utvecklas som planerat och lantbruksmaskinverksamheten visar ett stabilt resultat i nivå med 2010.

Fortsatt ogynnsam prisrelation mellan etanol och spannmål gör att division Energis rörelseresultat för kvartalet uppgår till -28 MSEK (-3 MSEK). Lantmännen Agroetanols verksamhet har i kvartalet gått med kraftig förlust.

Division Livsmedel visar ett rörelseresultat för perioden på 183 MSEK (223 MSEK). Stigande råvarupriser och inbromsning i efterfrågan för konsumentvaror har det senaste halvåret påverkat resultatet negativt. Lantmännen Kronfågels nya anläggning i Valla och Lantmännen Unibakes bageri i Bedford, England har tagits i drift, och inkörningskostnader påverkar resultatet negativt med 35 MSEK.

– Vi behåller fokus på de viktiga effektivitetsprogrammen, men lägger också allt högre prioritet på våra fem fokusområden för lönsam tillväxt – portföljstrategi,pris & mix, innovation, marknadsföring och kompetens & ledarskap, avslutar Per Strömberg.

För frågor kontakta gärna:
Per Strömberg, vd och koncernchef Lantmännen, tel: 0703-85 11 91
Per Olof Nyman, vice vd och ekonomi- och finansdirektör Lantmännen, tel: 0706-57 42 47

Delårsrapporten finns digitalt på: www.lantmannen.com/delarsrapport