Lantmännen uppfyller hållbarhetskriterierna för bioetanol

Pressmeddelanden, 2011

Den 1 januari i år trädde EU:s krav på hållbarhetskriterier för biodrivmedel i kraft där bland annat kriterierna för hållbar produktion av etanol definieras. Under 2010 arbetade Lantmännen Agroetanol och Lantmännen Lantbruk intensivt med att uppfylla dessa. Lantmännen välkomnar de nya reglerna och under 2010 har produktionskedjan tredjepartsgranskats och hållbarhetskriterierna är nu uppfyllda.

För att verifiera att Agroetanols system för hållbarhet på bioetanol uppfyller kraven har en oberoende tredjepartsgranskning gjorts. Denna genomfördes i månadsskiftet november/december 2010. Granskningen vidimerar att Agroetanol uppfyller direktivets krav. Utifrån detta oberoende utlåtande levererar Lantmännen Agroetanol hållbar etanol helt i linje med EU:s direktiv från årsskiftet. 

Direktivet anger att biodrivmedlet i hela sin produktionskedja måste uppfylla lagstadgade krav på växthusgasprestanda, skydd av biologisk mångfald, miljöskydd vid växtodlingen och markanvändning. Kriterierna ska garantera att alla biodrivmedel inom EU håller viss standard vad gäller hållbara produktionsförhållanden för hela produktionskedjan från växtodling till färdigt drivmedel.

Det finns två nivåer vad gäller klimatnyttan som skall uppnås. För det första finns det ett separat klimatkrav på växtodlingsledet och för det andra finns det ett klimatkrav för hela produktionskedjan för det färdiga biodrivmedlet.

Eftersom den nationella lagstiftningen började gälla den 1 januari i år initierade vi på Lantmännen Agroetanol i god tid arbetet för att uppfylla de krav som är definierade i direktivet, säger Bengt Olof Johansson, chef för Lantmännen Agroetanol. Som producent och leverantör till oljebolag krävs att hela vår produktionskedja beaktas, vilket betyder krav på spårbarhet hela vägen från odlingsledet till producerat biodrivmedel. Det känns givetvis mycket bra att det gedigna arbete vi gjorde under 2010 resulterat i att vi uppfyller kraven och kan fortsätta producera bioetanol på ett säkert och hållbart sätt.

Länk till Energimyndigheten

Ladda ned filer här