Fortsatt positiv utveckling för division Lantbruk och Maskin

Finansiella rapporter, 2011

Lantmännens resultat för tredje kvartalet är fortsatt stabilt. Resultatet efter finansnetto och justerat för jämförelsestörande poster, uppgår till 446 MSEK – att jämföra med förra årets resultat på 431 MSEK. Divisionerna Lantbruk och Maskin utvecklas positivt, medan höga råvarupriser och minskad efterfrågan dämpar utvecklingen inom divisionerna Energi och Livsmedel. Alla siffror nedan är justerade för jämförelsestörande poster.

– Vårt resultat för tredje kvartalet 2011 visar att vår strategi är den rätta och att vi fortsätter utvecklas i rätt riktning, säger Per Olof Nyman, tillförordnad vd och koncernchef på Lantmännen.

Division Lantbruk utvecklas starkt under kvartalet och visar ett rörelseresultat på 193 MSEK (155 MSEK). Resultatet för den insatsgrundande verksamheten uppgår till 119 MSEK (59 MSEK). Det förbättrade resultatet är främst tack vare divisionens åtgärdsprogram, som fortsätter att ge goda effekter. Detta märks i ett väl genomfört skördearbete, men också i besparingsprogram som ger resultat.

Division Maskin utvecklas mycket positivt, och visar ett rörelseresultat för kvartalet på 136 MSEK (78 MSEK). Både Swecon och Lantmännen Maskin bidrar till det positiva resultatet. Försäljningen av lantbruksmaskiner på den norska och danska marknaden ökar. Orderingången för både lantbruks- och anläggningsmaskiner är högre än föregående år. Swecons integration av Könicke Baumaschinen i Tyskland slutfördes under kvartalet.

En fortsatt ogynnsam prisrelation mellan etanol och spannmål har negativt påverkat division Energis rörelseresultat för kvartalet; rörelseresultatet uppgår till -34 MSEK (26 MSEK).

Division Livsmedel visar ett rörelseresultat för kvartalet på 167 MSEK (219 MSEK). Minskad efterfrågan på konsumtionsvaror har en tydlig effekt på divisionen. Resultatet påverkas även negativt av inkörningskostnader vid två omfattande investeringar: Lantmännen Kronfågels anläggning i Valla, och Lantmännens Unibakes anläggning i Bedford, England.

 –Vi arbetar inom alla områden med program för att parera svängningarna i konjunkturen. Redan i början av kvartalet växlade vi upp arbetet med våra effektivitetsprogram, och med att identifiera potentiella kortsiktiga besparingar. Samtidigt behåller vi tempot i våra övriga prioriterade fokusområden för lönsam tillväxt: pris & mix, innovation och ledarskap, avslutar Per Olof Nyman.

Vid frågor, kontakta gärna:
Per Olof Nyman, tillförordnad vd och koncernchef, ekonomi- och finansdirektör, tel: 0706-57 42 47

 Anette Rosengren, kommunikationsdirektör, tel: 0702-99 59 50

Delårsrapporten finns digitalt på: www.lantmannen.com/delarsrapport