CLAAS POWER SYSTEMS (CPS) och de nya utsläppskraven

Nyheter, 2011

En ny utsläppsgräns trädde i kraft den 1 januari 2011 för alla motorer på 130 kW eller mer. Om ett år kommer det nya gränsvärdet även att omfatta mindre motorer. Utmaningen för tillverkare av jordbruksmaskiner är att minska utsläppen från fordonen samtidigt som man ökar effektiviteten.

Detta arbete handlar dock inte bara om själva motorsystemet. För att effektivisera arbetet med att analysera och optimera hela drivlinan bildade CLAAS för några år sedan CLAAS POWER SYSTEMS (CPS), där olika expertgrupper ingår. CPS är idag en permanent del av företagskulturen.

CPS har till uppgift att samla företagets expertis inom drivsystem. CLAAS strävar efter att optimera samspelet mellan olika drivlinekomponenter så att motorn blir så effektiv som möjligt samt ger maximal kraft och största möjliga driftfördelar. Syftet med CPS är att förstärka kopplingen mellan de nya utsläppsgränserna och fördelarna för kunden. Det gäller inte bara motorsystemet utan också alla elektroniska styrkomponenter, som fått en allt större betydelse när det gäller att öka effektiviteten. Elektroniska styrkomponenter och system spelar en nyckelroll vad gäller att optimera samspelet mellan alla delar i hytten samt för maskinhanteringen i fält. CLAAS har samlat dessa system under begreppet Efficient Agriculture Systems (EASY), tillsammans med andra system inom fordonsövervakning och jordbruksarbete. Tack vare EASY och CPS kan CLAAS-kunderna känna sig trygga.

Att hantera utsläppsnivåer och öka effektiviteten i hela drivlinor är ingen lätt match - och heller inget som görs gratis. De nya utsläppsgränserna kommer att implementeras enligt en långtidsplan. Alla CLAAS-produkter som omfattas av gränserna kommer att ses över så att kunderna kan vara säkra på att rätt beslut har fattats ur både ekonomisk och teknisk synvinkel. Varken användning av traktorer med för höga utsläppsnivåer eller försenade investeringsbeslut i avvaktan på nya nivåer är berättigat, med tanke på den komplexa övergångsprocessen, de olika nivåerna och de tekniska förändringar som krävs under flera år. CLAAS traktorer behåller sitt värde, också på andrahandsmarknaden, oavsett vilka utsläppsgränser som de uppfyller. Det finns skäl till att CLAAS använder förstklassiga underleverantörer: det är en förutsättning för att drivsystemen ska fungera perfekt. CLAAS har identifierat de bästa konstruktionerna på marknaden för sina drivlinor. Med tanke på de kommande utsläppsgränserna har CLAAS valt att samarbeta med tillverkare som använder dels urinämne för kväveoxidreduktion (SCR-teknik), dels nedkylning/återcirkulering av avgaser och partikelfilter (EGR/DPF). CLAAS ser fördelar med båda dessa system. Också ur ekonomisk synvinkel är lösningarna likvärdiga. En maskin består dock inte bara av själva motorn. Därför måste man se till hela systemet.