Lantmännen redovisar sitt bästa år hittills

Finansiella rapporter, 2009

Lantmännens bokslutskommuniké för 2008 visar ett historiskt högt resultat för koncernen. Resultatet efter finansnetto justerat för jämförelsestörande poster ökade från 470 till 622 miljoner kronor och är det bästa resultatet någonsin för Lantmännen. Under det fjärde kvartalet föll resultatet till följd av den finansiella krisen.

Nettoomsättning för januari till december uppgick till 42,9 miljarder kronor (36,0), vilket är en ökning med 19 procent. Rörelseresultatet ökade från 870 till 1 136 miljoner kronor. Efter finansnetto exklusive jämförelsestörande poster ökade resultatet från 470 till 622 miljoner kronor.

– Det är oerhört glädjande att Lantmännen gör sitt bästa helårsresultat någonsin. Under året har vi fokuserat på kärnaffärerna, kostnadseffektiviserat och stärkt våra varumärken, vilket börjar ge utdelning, säger Per Strömberg, vd och koncernchef för Lantmännen.

Förbättringarna i resultatet efter finansnetto beror i första hand på en stark resultatutveckling i Lantmännen Lantbruk, Lantmännen Kronfågel och intresseföretaget inom Lantbruk, HaGe Kiel. Däremot redovisar Lantmännen Energi ett kraftigt försvagat resultat. Resultatförsämringen drivs främst av affärsenheten Biodrivmedel där högre spannmålskostnader och inkörningskostnader för den nya etanolfabriken i Norrköping påverkar resultatet negativt.

– Koncernens resultat som helhet är mycket glädjande och styrelsen föreslår som en följd av det en utdelning till ägarna på totalt 289 miljoner kronor, säger ordförande Thomas Bodén.

Fjärde kvartalet 2008 Även det fjärde kvartalet 2008 visar en ökad omsättning, men samtidigt ett svagare resultat. Resultatet efter finansnetto exklusive jämförelsestörande poster uppgick till -100 miljoner kronor att jämföra med 17 miljoner kronor under fjärde kvartalet 2007.

Flera affärsområden redovisar ett sämre resultat i det fjärde kvartalet jämfört med föregående år. Störst är påverkan inom Lantmännen Energi och Lantmännen Anläggnings- och Lantbruksmaskiner, där lågkonjunkturen och den finansiella krisen påverkat företaget mest.

– Den finansiella oron har påverkat Lantmännen under kvartal fyra, bland annat genom minskad orderingång och försäljning inom vissa verksamheter. Under 2009 fortsätter vi utveckla koncernen och fokuserar på ytterligare kostnadseffektivisering och program för kapitalrationalisering, satsningar på forskning och utveckling samt fortsatt varumärkesbygge, säger Per Strömberg.

För frågor kontakta gärna: Per Strömberg, vd och koncernchef Lantmännen, tel: 0703-85 11 91 Per Olof Nyman, ekonomi- och finansdirektör Lantmännen, tel: 0706-57 42 47 Thomas Bodén, styrelseordförande Lantmännen, tel: 0705-44 66 09 Bokslutskommunikén finns på: http://www.lantmannen.com/sv/Lantmannen-COM/Om-koncernen/Publikationer/Arsredovisning/

Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Hattings, Schulstad och Kronfågel. Lantmännen ägs av cirka 40 000 svenska lantbrukare, har mer än 12 000 anställda, är verksamt i 20 länder och omsätter 42,9 miljarder kronor. Lantmännen har verksamhet i hela förädlingskedjan - från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.com och www.lantmannen.se