Fortsatt stabil utveckling för Lantmännen

Nyheter, 2005

Delårsrapport januari – september 2005

Fortsatt stabil utveckling för Lantmännen Lantmännen visar i sin delårsrapport en fortsatt stabil utveckling. Struktur-förändringar som genomförs i koncernen har dock medfört flera engångskostnader som påverkat rörelseresultatet negativt. Resultatet efter finansiella poster för perioden januari till september uppgick till 480 miljoner kronor vilket är ungefär på samma nivå som förra året. Samtidigt ökade nettoomsättningen med tre procent till 21 847 miljoner kronor.
Nettoomsättningen för koncernen för perioden januari-september 2005 uppgick till 21 847 (21 142) miljoner kronor, en ökning med 3 procent jämfört med föregående år. Exklusive Kronfågel, som förvärvades under året och redovisas från maj månad, minskade dock nettoomsättningen med 2 procent. Resultatet efter finansnetto uppgick till 480 (488) miljoner kronor ackumulerat för årets nio första månader. Rörelseresultatet för perioden blev 75 (492) miljoner kronor. Strukturförändringarna som genomförs i koncernen har medfört att det i resultatet för tredje kvartalet finns stora engångsposter, både som kostnader och intäkter. Bland annat ingår utdelning och realisationsvinster vid försäljning av aktier med 437 miljoner kronor och strukturkostnader på sammanlagt 438 miljoner kronor.
- Vi lever på en marknad där volymerna stagnerar. För att kunna möta ägarnas och kundernas krav samt de stora och snabba förändringarna i omvärlden har Lantmännen inlett ett omfattande förändringsarbete. Effekterna av detta syns i vår resultaträkning. Men totalt sett har koncernen en mycket stabil utveckling, säger Birgitta Johansson-Hedberg, vd och koncernchef för Lantmännen.
Lantmännen agerar idag på en global och gränsöverskridande arena. Globaliseringen har medfört en snabb strukturomvandling som också omfattar dagligvaruhandeln och livsmedelsindustrin i de nordiska länderna. Det är inte bara utvidgningen av EU, en alltmer avreglerad jordbruksmarknad och den friare världshandeln som påverkar branschen. Till detta kommer en ökad koncentration av dagligvaruhandeln med starkt inslag av internationella aktörer och centralisering av inköp som följd.
- För att möta omvärldsförändringarna krävs det att vi ser över våra strukturer. För att vara rustade att möta den fortsatta internationella konkurrensen har vi under det tredje kvartalet gjort en sådan översyn. Jag är glad över att vi inom Lantmännen har möjlighet att genomföra både rationaliseringar och framtidssatsningar. Just nu har vi flera utvecklingsprojekt både vad gäller livsmedel och energi. Vi har just beslutat att investera 500 miljoner kronor i vår kvarnindustri och vi står inför en investering i en biodieselindustri i Karlshamn, säger Birgitta Johansson-Hedberg.

För frågor kontakta gärna: Birgitta Johansson-Hedberg, vd och koncernchef, mobil: 070-21 80 283 Carl-Axel Westlund, ekonomi- och finansdirektör,mobil: 070-55 54 254 eller via Annika B Hjerpe, presschef, mobil: 070-42 43 891, annika.hjerpe@lantmannen.se

Delårsrapporten i sin helhet finns på www.lantmannen.se I mappen pressfliken/pressbilder koncernledningen finns också bilder på Birgitta Johansson-Hedberg och Carl-Axel Westlund.


PRESSMEDDELANDE 1 (1)

2005-11-01 Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Sveriges största koncerner inom livsmedel och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Bageri Skogaholm, Schulstad, Kronfågel, Weibulls, Doggy och Mjau. Butikskedjan heter Granngården. Lantmännen ägs av 50 000 svenska lantbrukare, har 13 000 anställda, är verksam i 16 länder och omsätter 30 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.se