Bokslut kvartal 1 2005 - Fortsatt stabilt resultat tack vare kostnadsminskningar

Nyheter, 2005

Lantmännenkoncernens rörelseresultat för perioden uppgick till 59 miljoner kronor (2). Förbättringen jämfört med föregående år förklaras främst av reavinster vid fastighetsförsäljningar samt minskade egna omkostnader. Till exempel minskade personalkostnaderna under första kvartalet med cirka 4 procent. Vidare står affärsområde Maskin och Energi för en kraftig försäljningsökning.

Resultat efter finansnetto uppgick till 14 miljoner kronor (-49). Lantmännenkoncernens totala omsättning uppgick för perioden januari-mars 2005 till 6 235 miljoner kronor (6 565). Minskningen, som uppgår till 330 miljoner kronor eller 5 procent, återfinns i kärnverksamheten Lantbruk och utgörs främst av lägre försäljning av foder och insatsvaror för växtodling, till exempel handelsgödsel. – Beroende på säsongsvariationer är resultatet i koncernen alltid lägre under det första kvartalet. För foder förklaras nedgången bland annat av minskad animalieproduktion i landet. Marknadsandelarna för foder är oförändrade eller något ökade i jämförelse med föregående år. Omsättningen för växtodlingsvaror påverkades av dels tidigarelagda gödselleveranser, dels säsongsmässiga förskjutningar, säger Birgitta Johansson-Hedberg, vd och koncernchef för Lantmännen. Affärsområde Maskin har haft en kraftig försäljningsökning, totalt cirka 13 procent, främst inom Swecon Anläggningsmaskiner AB och Valtra Traktor AB. Marknadsandelarna för Valtra och Case lH uppgick för den senaste 12-månadersperioden till totalt 50 procent. Även affärsområde Energi visar försäljningsökningar, till exempel för Brikettenergi AB och Agroetanol AB. Butiksverksamheten Granngården har också en positiv tillväxt. På livsmedelsmarknaden har Cerealia Mills, Cerealia Foods & Bread samt Cerealia Bakeries i huvudsak oförändrad försäljning när avyttrade verksamheter exkluderas. – Många av de marknader där Lantmännen är aktiva kan betraktas som mogna och under stark prispress. Därför prioriterar vi åtgärder som avser kundnytta och kostnadsminskningar, avslutar Birgitta Johansson-Hedberg. Bilaga: Kvartalsrapport för Svenska Lantmännen januari-mars 2005.