Användarvillkor Bildbank

Användarvillkor Bildbank

 

1 Allmänt

Nedanstående villkor gäller alla bilder som laddas ned från denna bildbank/pressrum (”Bildbanken”). När du laddar ned bilder accepterar du också dessa användarvillkor. All upphovsrätt och andra rättigheter som är knutna till bildmaterialet i Bildbanken, exempelvis varumärken, tillhör Lantmännenkoncernen (”Lantmännen”) med full äganderätt.

2 Användning

Som användare får du en icke-exklusiv licensrätt att utan kostnad använda bildmaterialet i Bildbanken.

Om du är en direkt eller indirekt samarbetspartner med Lantmännen får bilderna användas kommersiellt i din egen marknadsföring för att gynna Lantmännens egna affärsintressen och under förutsättning att Lantmännens rättigheter respekteras, exempelvis genom hänvisningar till att bildmaterialet härrör från Lantmännens Bildbank.

Om du är journalist får bilderna endast användas redaktionellt i nyhets- eller magasinartiklar, nyhetsbloggar eller liknande media. Bilderna får inte användas kommersiellt i marknadsföring. Vid redaktionell publicering ska Lantmännen anges som källa. Vid all användning ska Lantmännens rättigheter respekteras.

Om du är privatperson får du använda bilderna enbart för ditt privata bruk. Med privat bruk menas att användningen inte på något sätt kan anses vara kommersiell.

Vid bildanvändning enligt ovan får du inte förändra design, färger eller på annat sätt ändra bilderna.

3 Rättigheter

Du får endast använda bildmaterialet på det sätt som anges i dessa användarvillkor. Den icke-exklusiva rätten att använda bildmaterialet i Bildbanken innebär inte att någon upphovsrätt överförs till dig eller att du erhåller någon annan immateriell rättighet till bildmaterialet.

4 Ändringar

Lantmännen förbehåller sig rätten att helt eller delvis ändra någon del av dessa villkor. Ändringarna i dessa villkor börja gälla så snart sådan ändring publicerats på webbplatsen. Din fortsatta användning av Bildbanken efter genomförda ändringar i dessa villkor innebär att du accepterar gjorda ändringar.

Bilderna får inte användas för något annat ändamål utan tillstånd från pressansvarig. Vid frågor, kontakta Presschef Tora Zeijlon.


Terms and Conditions Image Bank         

1 General principles

The following Terms and Conditions apply to all images downloaded from this image library/press room (the “Image Library”). By downloading the images available in the Image Library, you hereby accept these Terms and Conditions. All copyright and other rights pertaining to the images in the Image Library, e.g. trademark rights, are fully vested in the Lantmännen group of companies (“Lantmännen”).

2 Use of images

As a user you are granted a non-exclusive license to use the images in the Image Library, free of charge.

If you are a direct or indirect partner to Lantmännen, the images may be used commercially in your own marketing to promote Lantmännen’s business interests, provided that Lantmännen’s rights are respected, e.g. by references made to Lantmännen’s Image Library.

If you are a journalist, the images may only be used editorially in news- or magazine articles, news blogs or similar media. The images may not be used commercially in marketing. In the event of editorial publishing, Lantmännen shall be mentioned as the source. For all use, Lantmännen’s rights shall be respected.

If you are an individual, the images may only be used for private use. Private use means that the use may not in any way be considered as commercial.

Use of images, in accordance with the above, may never include changes in the design, colors or any other modification of the images.

3 Rights

You may only use the images in accordance with these Terms and Conditions. The non-exclusive right to use the images in the Image Library should in no way be construed as an assignment of copyright or any other intellectual property right to the images.

4 Amendments

Lantmännen reserves the right to wholly or partially amend any of these Terms and Conditions. Any amendment will take effect once the said amendment is published on the website. Your continued use of the images in the Image Library after such amendment in these Terms and Conditions is published, will mean that you accept such amendment.

The images may not be used for any other purpose, without the permission of the press officer. Please contact Press Manager Tora Zeijlon for questions.