Lantmännens internationella delägarskap

Lantmännen är delägare i ett antal internationella bolag. Verksamheten i bolagen bedrivs främst i Norden, Tyskland, Polen och de baltiska länderna.

För att stärka och utvidga existerande samarbete på det
internationella lantbruksområdet äger Lantmännen och det
danska lantbruksföretaget DLG (Dansk Landbrugs Grovvareselskab)
tillsammans bolaget Lantmännen DLG International
(LDI). Syftet med bolaget är att utvidga positionen inom de
marknader och affärer där DLG och Lantmännen redan idag
har ett starkt samarbete samt att expandera på nya, främst
europeiska, marknader.

HaGe Kiel - ägarandel 41%

Hauptgenossenschaft Nord (HaGe Kiel) omsätter årligen
cirka 2 miljarder EUR och har cirka 1 550 anställda. Lantmännen
äger 41 procent av HaGe Kiel och DLG äger 54 procent.
Verksamheten innefattar handel med spannmål samt
försäljning av insatsvaror till jordbruket. HaGe Kiel har väl
utvecklade logistikkedjor och hamnterminaler i Hamburg,
Kiel och Rostock som förser marknaden med spannmål
och oljeväxter både lokalt och internationellt. HaGe Kiel
har foderfabriker och bedriver handel med lantbruksvaror,
maskiner, försäljning av produkter för fritid och trädgård.
Lantmännens andel av resultatet ingår i division Lantbruk.

Scandagra Group - ägarandel 50%

Scandagra Group bedriver verksamhet i Baltikum. Koncernen
omsätter årligen drygt 300 miljoner EUR och har cirka
350 anställda. Bolaget ägs till lika delar av Lantmännen och
DLG. Verksamheten består av tre säljbolag; Scandagra Eesti,
Scandagra Latvia och Scandagra Lietuva. Säljbolagen är
verksamma inom försäljning av insatsvaror till växtodling
samt inköp och försäljning av spannmål. Scandagra Eesti har
också en foderfabrik med en produktionskapacitet på drygt
100 000 ton. Lantmännens andel av resultatet ingår i division
Lantbruk.

Scandagra Polska - ägarandel 50%

Scandagra Polska bedriver handel med spannmål och insatsvaror
på den polska lantbruksmarknaden och omsätter årligen
drygt 400 miljoner PLN (cirka 100 miljoner EUR) samt
har cirka 120 anställda. Bolaget ägs till lika delar av Lantmännen
och DLG. Scandagra Polska är en av många handelsaktörer
på den stora och fragmenterade polska marknaden.
Lantmännens andel av resultatet ingår i division Lantbruk.

Scandbio - ägarandel 50%

Scandbio är Sveriges största trädbränsleföretag och säljer
100 procent förnybar energi i form av värmepellets, träpulver,
briketter, loggs samt stallpellets. Produkterna tillverkas
genom restprodukter från sågverksindustrin. Bolaget omsätter
årligen cirka 1 miljard SEK och har cirka 160 anställda.
Scandbio har en stark ställning på den svenska marknaden
och i Östersjöregionen. Lantmännen och Neova äger 50
procent vardera av bolaget. Lantmännens andel av resultatet
ingår i division Energi.

Viking Malt - ägarandel 37,5%

Viking Malt förädlar spannmål och levererar cirka 600 000
ton malt på årsbasis till bryggerier och destillerier i Nordeuropa
och till ett antal kunder i övriga världen. Viking Malt
producerar malt i Finland, Sverige, Danmark, Polen och
Litauen. Bolaget omsätter på årsbasis drygt 200 miljoner
EUR och har cirka 240 anställda. Lantmännen äger 37,5
procent av bolaget, resterande del ägs av det finska bolaget
Polttimo. Lantmännens andel av resultatet ingår i division
Livsmedel.