Lantmännens internationella delägarskap

En viktig del av Lantmännens strategi Jord till bord 2030 är att lönsamt utveckla strategiska portföljinnehav, främst i Norden, Tyskland, Polen och de baltiska länderna. Sverige är basen och Östersjöområdet är vår utökade hemmamarknad för internationella satsningar.

För att stärka och utvidga existerande samarbete på det internationella lantbruksområdet äger Lantmännen och det danska lantbruksföretaget DLG (Dansk Landbrugs Grovvareselskab) tillsammans bolaget Lantmännen DLG International (LDI). Syftet med bolaget är att utvidga positionen inom de marknader och affärer där DLG och Lantmännen redan idag har ett starkt samarbete samt att expandera på nya, främst europeiska, marknader.

Scandagra Group - ägarandel 50%

Scandagra Group bedriver verksamhet i Baltikum och omsätter cirka 1 miljard euro och har cirka 390 anställda. Bolaget ägs till lika delar av Lantmännen och DLG. Verksamheten består av tre säljbolag; Scandagra Eesti, Scandagra Latvia och Scandagra Lietuva. Säljbolagen är verksamma inom försäljning av insatsvaror till växtodling samt inköp och försäljning av spannmål. Scandagra Eesti har också en foderfabrik med en produktionskapacitet på drygt 100 000 ton. Lantmännens andel av resultatet ingår i division Lantbruk. 

Scandagra Polska - ägarandel 50%

Scandagra Polska bedriver handel med spannmål och insatsvaror på den polska lantbruksmarknaden och omsätter årligen cirka 250 miljoner euro och har cirka 130 anställda. Bolaget ägs till lika delar av Lantmännen och DLG. Scandagra Polska är en av många handelsaktörer på den stora och fragmenterade polska marknaden. Lantmännens andel av resultatet ingår i division Lantbruk.

Viking Malt - ägarandel 37,5%

Viking Malt förädlar spannmål och levererar cirka 600 000 ton malt på årsbasis till bryggerier och destillerier i Nordeuropa och till ett antal kunder i övriga världen. Viking Malt producerar malt i Finland, Sverige, Danmark, Polen och Litauen. Bolaget omsätter cirka 300 miljoner euro och har cirka 270 anställda. Lantmännen äger 37,5 procent av bolaget, resterande del ägs av det finska bolaget Polttimo. Lantmännens andel av resultatet ingår i division Livsmedel.

team SE - ägarandel 10,7%

team SE (Team) bedriver verksamhet inom bygghandel, energi och lantbruk och erbjuder kunderna ett brett utbud av tjänster. I oktober 2022 blev team SE majoritetsägare i HaGe Kiel, som är ett av de största jordbrukshandelsföretagen i Tyskland med verksamhet inom spannmål, försäljning av insatsvaror till lantbrukare samt tillverkning och försäljning av foder. Teamgruppen är en av de största arbetsgivarna i norra Tyskland och har efter övertagandet av HaGe Kiel cirka 4 300 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder euro.