Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 2019

Lantmännens årsredovisning visar att resultatet för 2019 är det högsta någonsin trots att inledningen av året präglades av 2018 års torka och värmebölja. I hållbarhetsdelen redovisas unika initiativ som rapporten om Framtidens Jordbruk och odlingskonceptet Klimat och Natur.

Lantmännens resultat för 2019, efter finansnetto och justerat för jämförelsestörande poster, uppgår till 1 877 MSEK. Det är en betydande förbättring jämfört med förra årets resultat på 1 387 MSEK. Den positiva utvecklingen är ett resultat av framsteg inom samtliga divisioner och affärsområden.

Lantmännens föreslagna utdelning på totalt 730 MSEK är den största någonsin. Det är extra viktigt för våra medlemmar efter en period som har varit utmanande för de svenska lantbrukarna.

− Ett av Lantmännens viktigaste uppdrag är att bidra till en positiv utveckling på våra medlemmars gårdar – därför känns det extra bra att kunna leverera ett resultat för verksamheten på denna höga nivå, säger Per Olof Nyman, Lantmännens vd och koncernchef.

Lantmännens långsiktiga ambition är att driva utvecklingen av framtidens jordbruk – och att bidra till att skapa ett svenskt lantbruk i världsklass. 2019 års resultat gör att Lantmännen står väl rustade inför det nya decenniet och de utmaningar som lantbruket har.

− De senaste åren har varit Lantmännens mest framgångsrika genom tiderna, och jag vågar säga att vi som företag befinner oss i en starkare position än någonsin tidigare. Vi kommer att fortsätta att fokusera på att ytterligare stärka våra positioner på marknaden: bland annat genom fortsatta investeringar i infrastruktur, produkt- och tjänsteutveckling och forskning och utveckling inom samtliga verksamhetsområden, säger Per Olof Nyman.

Ansvar och hållbarhet är centralt för Lantmännen och en del i vår strategi från Jord till Bord 2030. Lantmännen driver utvecklingen mot mer cirkulära affärer och ökad resurseffektivitet.

− Arbetet med hållbar affärsutveckling fortsätter. I nära samverkan med våra medlemmar och andra aktörer arbetar vi målmedvetet med att fortsätta stärka vårt ansvarstagande samtidigt som vi framgångsrikt kommersialiserar de hållbara mervärden vi kan erbjuda, avslutar Per Olof Nyman.

Tillsammans med årsredovisningen publicerar Lantmännen sin hållbarhetsredovisning som är externt granskad. 

Viktiga händelser inom hållbarhet 2019

  • Minskat klimatutsläppen. Vi ligger nu nära målet om att minska utsläppen med 40 procent till 2020. Sedan 2015, då vi satte ett nytt mål, har utsläppen minskat med 39 procent. I absoluta tal har utsläpp från egen produktion minskat med 8 procent från föregående år, från 278 000 ton till 265 000 ton. Läs mer om hur vi jobbar för att minska klimatutsläppen här
  • För att driva utvecklingen mot framtidens jordbruk har vi antagit ett nytt klimatmål – att skapa förutsättningar för en hållbar primärproduktion med halverad klimatpåverkan vart tionde år, för att nå klimatneutralitet 2050. Ett viktigt steg är samarbetet med gödseltillverkaren Yara som kommer att skapa möjligheter för världens första fossilfria livsmedelskedja. Läs mer om Framtidens Jordbruk här
  • Utvecklat Klimat och Natur som är Lantmännens program för framtidens odling med odlingskriterier som fossilfritt bränsle i odlingen samt ytterligare aktiviteter för att gynna den biologiska mångfalden. Läs mer om odlingsprogrammet Klimat & Natur här
  • Arbetat vidare mot målet att minska utsläpp från köpta transporter med 70 procent 2009–2030. Andelen biobränsle har ökat i Norden, dock ligger utsläppen kvar på samma nivå som tidigare år. För att nå målet arbetar Lantmännen, tillsammans med logistikpartners och andra aktörer i branschen, för att hitta lösningar för bränsleomställning och effektiviseringsmöjligheter.
  • Startat ett branschöverskridande samarbete för ansvarsfulla fartygstransporter, Responsible Shipping Initiative (RSI) tillsammans med andra stora svenska fraktköpare. Syftet är att förbättra anställningsvillkor, arbetsmiljö, säkerhet och miljöprestanda ombord på fraktfartyg som trafikerar Östersjön och Nordsjön.
  • Ökat andelen förnybar energi för Lantmännenkoncernen som helhet, från 73 procent 2018 till 77 procent 2019. Det beror framförallt på övergången till ursprungsmärkt el i Estland, Lettland, Belgien och Tyskland och ett antal konverteringar. Lantmännen har goda möjligheter att nå mål om helt fossilfri produktion i Sverige och Norge före vårt mål 2025.
  • Överträffat målen både vad det gäller medarbetarnöjdhet och ledarskap. Resultat för arbetsglädje var 71 (70) och resultatet för ledarskapsindex 75 (74), vilket är över snittet för liknande företag.